Výrub stromov na Starhradskej 2-4

Sp. zn.: 2012/19521-13-Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe podnetu Bytového podniku Petržalka s.r.o., Haanova 10, Bratislava ako správcu bytového domu Starhradská 2,4 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 6 ks stromov

z dôvodu tienenia bytového domu. Stromy sú vysadené na ploche verejnej zelene pred bytovým domom Starhradská 2, na parcele č. 1483, v k. ú. Petržalka, zverenej do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 26. 10. 2012.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je eva.cevelova@petrzalka.sk. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 31.10.2012 o 10:00 hod. Stretnutie zúčastnených bude na Starhradskej ulici 2, Bratislava.

VladimírBajan
starosta

web od 2day