Návrh VZN – ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova

web od 2day