Návrh VZN – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: emil.chlebec@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, referát predbežnej právnej ochrany, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, referát predbežnej právnej ochrany, 3. poschodie.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Termín ukončenia pripomienkového konania: 5.11.212 o 09.00. hod.
Toto oznámenie spoločne s návrhom všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 3 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov obec /mestská časť/ zverejní vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného /mestského/ zastupiteľstva.

web od 2day