Výrub stromov na Jankolovej 8

2012/19910-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe podnetu Spoločenstva vlastníkov bytov NEVUS, A. Gwerkovej 15,851 04 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 6 ks stromov,

ktoré rastú na pozemku s parcelným číslom 799 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Žiadateľ požiadal o výrub stromov z bezpečnostných dôvodov, z dôvodu tienenia priľahlých obytných objektov a objektu Materskej školy Jankolova 8, 851 04 Bratislava a z dôvodu poškodzovania oplotenia koreňovou sústavou stromov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánu ochrany prírody a krajiny je 02. 11. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 06. 11. 2012 o 9,00 hod.na dotknutej parcele. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day