Výrub stromov na Krasovského

Sp. zn.: 2012/20182/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti STAVO-ing, spol. s r.o., Koceľova ul. 9, 821 08 Bratislava 2, v zastúpení investora IPD International Property development, spol. s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 4 ks stromov na pozemku s parc. č. 5105/300,

na Krasovského ulici, v k.ú. Petržalka, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti a prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí v súvislosti s výstavbou prístupových komunikácií a parkovísk pre objekt „Polyfunkčný dom a objekt.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 05. 11. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 06. 11. 2012 o 9,00 hod. so stretnutím vo vestibule Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na Kutlíkovej ulici č. 17, 852 12 Bratislava.

VladimírBajan
starosta

web od 2day