Výrub stromov na Starohájskej

Sp. zn.: 2012/20024-13/Ju

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti spoločnosti Me and Co.Slovakia, s. r. o., Trenčianska 57, 821 09 Bratislava splnomocnenej spoločnosťou ITB Construction , s. r. o., Panenská 8, 811 03 Bratislava správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov

z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný bytový dom Eco Design House“ na Starohájskej ulici. Stromy rastú na pozemku s parc. č. 964/6, v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 05. 11. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 06. 11. 2012 o 08,30 hod. Miesto stretnutia: Starohájska ulica, stavba„Polyfunkčný bytový dom Eco Design House“.

VladimírBajan
starosta

web od 2day