Výrub stromov na Furdekovej 2

Sp. zn.: 2012/11077-13/Ju

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24. 10. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/11077-13/Ju/Ro zo dňa 07. 09. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov (javorovec jaseňolistý). Stromy rastú pri bytovom dome Furdekova  2,  na parcele č. 176, v k. ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe podnetu správcu bytového domu z dôvodu tienenia a zlého zdravotného stavu.

 

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day