Komuniké zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 13. novembra 2012

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

 • zobralo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.10.2012,
 • schválilo dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • schválilo Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (tzv. solidarita),
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení,
 • schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997,
 • schválilo Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov,
 • schválilo Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • schválilo po zmene uznesenia poskytnutie dotácie FC Petržalka 1898 na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 20 tisíc eur,
 • schválilo aktualizáciu Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • schválilo bezodplatný prevod nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám zriadeným mestskou časťou Bratislava-Petržalka z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov (objekty a areály materských a základných škôl) a zverenie nehnuteľného majetku do správy jednotlivým materských a základným školám a Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ku dňu 1.12.2012,
 • skonštatovalo, že prenájom objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1 Bratislava-Petržalka je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo nájom objektu za účelom zriadenia, resp. pokračovania prevádzky tenisovej školy a tenisových kurtov na dobu 10 rokov za ročný nájom vo výške 11.046,53 €,
 • skonštatovalo, že prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo nájom objektu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti na dobu 10 rokov za nájomné v celkovej výške 1.933,64 €,
 • skonštatovalo, že nájom časti strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická č. 38 Bratislava-Petržalka je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo na dobu 5 rokov za ročné nájomné 6.800 €,
 • skonštatovalo, že prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo na dobu od 1.12.2012 do 30.3.2013 za nájomné v celkovej výške 90,50 €,
 • skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov (šatne) v objekte ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013 za cenu 1005,60 €,
 • skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo na dobu od 1.3.2013 do 28.2.2023 za ročný nájom 1.312,67 €,
 • skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo na dobu od 1.12.2012 do 30.11.2017 za ročný nájom 4.135,22 €,
 • schválilo dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 medzi prenajímateľov ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom OZ Tanec proti drogám, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,
 • skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove na Kutlíkovej 17 v Bratislave je podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prípadom hodným osobitého zreteľa a schválilo prenájom na dobu od 1.10.2012 do 31.12.2016 za ročné nájomné 26.427,12 €,
 • neschválilo odpustenie príslušenstva pohľadávky, ktorá vznikla neuhradením predpísaných platieb za užívanie bytu na Rovniankovej ulici vo výške 6.769,03 €,
 • neschválilo odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu na Jasovskej ulici vo výške 49.558,91 €,
 • zobralo na vedomie Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za 3. štvrťrok 2012,
 •  zobralo na vedomie Správu z kontroly evidencie majetku v Denných centrách seniorov zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka,
 • zobralo na vedomie Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami MÚ MČ Bratislava-Petržalka za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2012.

web od 2day