VZN č. 8/2012 z 13.11.2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 a č. 3/2009

web od 2day