Výrub stromov na parcele č. 1240

Sp. zn.: 2012/15770-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 11. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/15770-13/Ju/Ro zo dňa 03. 10. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov (sofora japonská). Stromy sú vysadené na ploche verejnej zelene medzi Ambroseho a Hrobákovou ulicou,  na parcele č. 1240, v k. ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté ex offo z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov a ohrozovania zdravia a života obyvateľov.

 

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day