Auto Bavaria

Auto Bavaria, Dolnozemská-Panónska

Popis stavby: Areál autocentra tvoria halové objekty autosalóna a dielní, administratívne a sociálne priestory a príslušné odstavné plochy (parkoviská) pre zabezpečenie prevádzky celého areálu. Navrhovaný autosalón a autoservis budú mať jedno podzemné a dve nadzemné podlažia v časti zázemia a jedno nadzemné podlažie s galériou v časti autosalónu. Na autosalón nadväzuje prevádzka servisu s dielňami. V dvorovej časti areálu je navrhovaná prevádzková budova areálová ČSPH a auto umyvárňou a lakovňou pre potreby zákazníkov a prevádzky autosalóna a autoservisu. S výstavbou areálu súvisí aj vybudovanie prípojok pre napojenie areálu na inžinierske siete a dopravné napojenie areálu na dopravný systém mesta.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Auto Bavaria, a.s., Hodonínska 13, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 5. 5. 2011
Územné rozhodnutie vydané UKSP 8651-TX1/2011-Mt-30 25. 8. 2011
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 26. 10. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 1104 TX1/2012,2013 Fa 6 – 8. 1. 2013

Stavebné povolenie stratilo platnosť

web od 2day