Účasť verejnosti na rokovaní komisií

V zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka dáva mestská časť do pozornosti možnosť zúčastniť sa rozhodovania o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Sociálna a bytová komisia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bude rokovať aj o návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005, a to pre občianske združenie ULITA, občianske združenie KASPIAN a spoločnosť ELOSA s.r.o. Vyzývame záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť zasadnutia komisie, aby sa prihlásili elektronicky na e-mailovej adrese: anna.bilanovicova@petrzalka.sk, a to do štvrtka 14. februára 2013 do 15,30 h. Komisia bude zasadať v pondelok 18. februára 2013 od 14,00 hod. na Kutlíkovej 17, 7. poschodie (zasadačka), rozhodovanie o dotáciách je na programe o 14.15 h.

Prílohy:
Žiadosť o finančnú dotáciu – ULITA, o. z.
Žiadosť o finančnú dotáciu – Kaspian, o. z.
Žiadosť o finančnú dotáciu – ELOSA s.r.o.

web od 2day