Stanovisko starostov 4 veľkých mestských častí k mestskej parkovacej politike

 • Starostovia najväčších mestských častí mesta Bratislava (MČ) sa zhodujú v snahe prispieť k zavedeniu mestskej politiky plateného parkovania na území Bratislavy, ktorého hlavným cieľom má byť účinná regulácia dopytu po parkovaní a obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy.
 • Mestské zastupiteľstvo opakovane neakceptovalo Informáciu o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy, a to najmä preto, lebo predkladané materiály neboli v súlade s výsledkami pracovných stretnutí na úrovni expertov aj volených zástupcov mesta a MČ.
 • Výsledky rokovania, ktoré primátor Ftáčnik zvolal následne po neúspešnom hlasovaní v mestskom zastupiteľstve, posilnili obavy starostov o reálnosť zavedenia avizovanej parkovacej politiky na úrovni mesta. Nesúhlasíme, ak sa za dôvod prieťahov a príčina absencie konsenzu v mestskom zastupiteľstve vydáva nevôľa starostov MČ ku kooperácii. Odmietame obviňovanie MČ z toho, že chcú zaviesť „17 parkovacích politík“ a nemajú záujem o spoločný mestský systém spoplatneného parkovania a považujeme ho za spôsob zahmlievania skutočných dôvodov pomalého postupu pri zavádzaní parkovacej politiky.
 • Starostovia považujú za prioritu pri zavádzaní mestskej parkovacej politiky prijatie základných pravidiel, ktorými sa určia kompetencie mesta a mestských častí v oblasti parkovania, a to formou zmeny štatútu hlavného mesta a všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní na úrovni mesta a mestských častí; kým predstavitelia mesta kladú dôraz na zriadenie mestskej parkovacej spoločnosti, obstaranie centrálneho evidenčného systému a spoločné obstarávanie tlačovín a cenín (rezidentské nálepky, parkovacie karty). Nepovažujeme tieto prvky za nevyhnutné či dôležité a nesúhlasíme s tendenciou podmieňovať schválenie základných pravidiel dohodou na ich implementácii.
 • Starostovia konštatujú, že majú vôľu aj snahu koordinovať parkovacie politiky na území svojich mestských častí s politikami v iných mestských častiach vo všetkých prvkoch, kde je to účelné a zmysluplné.
 • Zároveň deklarujú spoločnú snahu pomenovať konkrétne úlohy, v ktorých vidia potrebnú a dôležitú koordinačnú funkciu hlavného mesta Bratislava.
 • Pokiaľ ide o spoločné prvky parkovacej politiky na území jednotlivých MČ, starostovia sa zhodli na nasledovnom:
  • rovnaký informačný systém a značenie, vrátane dopravného značenia,
  • rovnaké ceny parkovného na hraničiacich územiach (rozsah týchto území bude stanovený po konzultácii s odborníkmi),
  • harmonizácia podmienok pre dodávateľov všetkých technológií v záujme ich kompatibility a aj funkcií pre užívateľov,
  • rovnaký princíp formátu zadávania SMS platby, vrátane čísla pre SMS parking,
  • jednotný vizuál rezidentských nálepiek,
  • rovnaké princípy a rovnaká úroveň ochranných bezpečnostných prvkov pri rezidentských nálepkách,
  • zásada jedného prevádzkovateľa systému parkovania na všetkých spoplatnených komunikáciách na území MČ a následné zúčtovanie a odvod alikvotnej časti vybraného parkovného mestu podľa dohodnutých pravidiel,
  • vklad každej MČ k vymožiteľnosti systému plateného parkovania na svojom území (1) príspevkom na zvýšenie kapacít mestskej polície a (2) prostredníctvom vlastných inšpektorov verejného poriadku resp. kontrolórov prevádzkovateľa plateného parkovania,
  • zjednotenie vizuálnych prvkov označenie civilnej kontroly plateného parkovania (inšpektori, kontrolóri, autá),
  • z vybraného parkovného sú MČ pripravené prispievať určeným podielom na údržbu a opravu ciest a budovanie nových parkovacích kapacít.

Starostovia sa zhodli, že pre úspešné zavedenie politiky spoplatneného parkovania by hlavné mesto malo riadiť resp. koordinovať nasledovné činnosti:

 • prijatie zmeny štatútu, ktorá zakotví rozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské časti tak, aby sa odstránili pochybnosti o oprávnenosti MČ vyberať parkovné, zverí mestu kompetenciu na návrh MČ určiť úseky komunikácií, na ktorých bude spoplatnené parkovanie (zóny), pričom o spôsobe výberu a o konkrétnej výške poplatku budú rozhodovať MČ na základe vlastných VZN,
 • prijatie VZN v zmysle zmeny štatútu a v zmysle prijatých pravidiel parkovania (s výhradou Starého Mesta a Petržalky voči pravidlu o 50%-tnej zľave pre rezidentov ostatných MČ na území Starého Mesta),
 • koordinácia dopravného značenia,
 • riadenie systému vymožiteľnosti prostredníctvom mestskej polície,
 • rozhodovanie o dopravnom značení,
 • budovanie záchytných parkovísk.

Ďalej starostovia očakávajú zásadný vklad hlavného mesta pri spoločnej snahe o také zmeny legislatívy, ktoré by umožnili racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie systému parkovania, napríklad:

 • vyhradiť úseky komunikácií na parkovanie pre rezidentov bez toho, aby bolo potrebné vyznačovať jednotlivé parkovacie boxy,
 • uplatňovať princíp „objektívnej zodpovednosti“ pri parkovaní, a to aj v kompetencii mestskej polície,
 • doriešiť otázku pokút za zabezpečovacie zariadenie (papuču) tak, aby (1) zohľadňovali dobu trvania neoprávneného parkovania a aby (2) pokuty v každom prípade ostávali príjmom obce.

Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
Dušan Pekár, starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov
Tatiana Rosová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

web od 2day