Návrh na pripomienkovanie – VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: juraj.monsberger@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, kancelária vedúcej oddelenia školstva, kultúry a športu, 1. poschodie, číslo kancelárie 108.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 8.4.2013 o 17:00 hod.

web od 2day