Petržalskí učitelia si prevzali ocenenia z rúk starostu Vladimíra Bajana

Trinásť pedagógov, ktorí svojou prácou, prístupom a odhodlaním sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady pripravujú našej spoločnosti novú generáciu vzdelaných mladých ľudí, si prevzalo ocenenia na slávnostnom stretnutí konanom pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v mestskej časti Bratislava-Petržalka v CC Centre na Jiráskovej ulici.

Slávnostné odovzdávanie ocenení otvoril starosta Vladimír Bajan, ktorý vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za ich dôležitú, náročnú a tak potrebnú prácu. Zdôraznil, že iba ten pedagóg, ktorý vychováva z detí osobnosti a robí to s pedagogickým citom, je učiteľom pripravujúcim budúcich úspešných lekárov, inžinierov, právnikov, vedcov, podnikateľov či učiteľov.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, každoročne jednu z nich nominuje na ocenenie „Škola roka“. Rozhodujúce sú najmä vynikajúce výsledky a poskytovanie kvalitných služieb žiakom, rodičom, zamestnancom, partnerom školy či širokej verejnosti. Za rok 2012 si toto prestížne ocenenie odniesla ZŠ Gessayova, ktorá sa pod vedením riaditeľky Mgr. Viery Šulekovej už druhýkrát umiestnila nad celoslovenským priemerom v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. Žiaci školy v minulom roku dosiahli vynikajúce výsledky v krajských kolách chemickej, biologickej a geografickej olympiády. Bohatá je aj záujmová činnosť, na výber je 14 záujmových útvarov zameraných na športové a umelecké aktivity. V širokom okolí je známy spevácky súbor Škovránčatá, ktorého kvalitu poznajú aj za hranicami Slovenska. Škola je zapojená do viacerých projektov, ako napríklad Reťaz skúseností – most generácií, ktorého cieľom je vzájomne prepojiť deti a seniorov Petržalky. Veľký úspech zaznamenal v roku 2012 najmä dievčenský futbal, keď sa žiacky školy umiestnili na 2. mieste v celoštátnom turnaji. Škola vydáva aj svoj časopis Gešajko, do ktorého prispievajú samotní žiaci a zachytáva najdôležitejšie udalosti roka.

Cenu „Najlepší pedagogický zamestnanec“ získali:

Mgr. Viera Poláková zo ZŠ Budatínska sa angažuje ako tvorivá učiteľka – výtvarníčka. So žiakmi školy získala ocenenia v celoštátnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEMA 2012, prvé miesto v medzinárodnej súťaži výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET za sériu environ – fotografií a druhé miesto v celoštátnom kole literárnej súťaže CESTY ZA POZNANÍM. V rámci školy spolupracovala v projektoch TRI GROŠE SA VRACAJÚ a MOST GENERÁCIÍ, REŤAZ SKÚSENOSTÍ.

Mgr. Alena Lampertová zo ZŠ Dudova získala v minulom školskom roku so svojou triedou 1. miesto v krajskom kole a tretie miesto v celoslovenskom kole v projekte SUPERTRIEDA, ktorého partnermi sú MŠVVaŠ SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenský výbor UNICEF a projekt Košice-európske mesto kultúry 2013. S veľkým nasadením realizovala projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a nadácie Orange REŤAZ SKÚSENOSTÍ-MOST GENERÁCIÍ.

Mgr. Miloš Bélik zo ZŠ Lachova je autorom víťazného projektu Nadácie Orange s názvom TVORÍME A RIEŠIME VIDEOKVÍZY. Veľmi aktívne pracoval v projekte TRIEDA 9.A, realizovaného RTVS v roku 2012. Je členom a iniciátorom vzniku klubu MODERNÝCH UČITEĽOV v Petržalke. Aktívne pracuje ako člen projektového tím v projekte PETRŽALSKÁ SUPER ŠKOLA.

Mgr. Renáta Trokšiarová zo ZŠ Nobelovo námestie je koordinátorkou projektov TENIS DO ŠKOL, SPLÝVAVÉ ČÍTANIE a ZELENÁ ŠKOLA. Svojimi odbornými skúsenosťami prispieva k tvorbe učebníc a pracovných listov, vykonáva lektorskú činnosť pre vydavateľstvo DIDAKTIS a pracuje pre vydavateľstvo FRAGMENT.

Mgr. Jana Orechovská zo ZŠ Pankúchova prezentuje začínajúcim učiteľom I. a II. stupňa metódy vyučovania v 3. a 4. Ročníku, čím im pomáha lepšie zvládnuť prechod žiakov zo štvrtého do piateho ročníka. Pracovala ako koordinátorka projektu ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE. Veľmi aktívne sa zapojila do národného projektu EXTERNÉ HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY PODPORUJÚCE SEBAHODNOTIACE PROCESY A ROZVOJ ŠKOLY.

Mgr. Yveta Cichová zo ZŠ Prokofievova dosahuje veľmi dobré výsledky v práci so začlenenými a individuálne integrovanými deťmi, ktoré sa prejavujú najmä v tom, že dokázala žiakov s poruchami učenia, správania, ale aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia motivovať na prácu v škole, získavať primerané výsledky a postupne sa zaradiť do bežného života. V posledných rokoch venuje mimoriadnu pozornosť žiakom s Aspergerovým syndrómom a s poruchami autistického spektra, ktorí boli na školu prijatí ako individuálne integrovaní. Je autorkou školského vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Mgr. Soňa Hanzalová z MŠ Bulíkova má prvoradú zásluhu na profilácii materskej školy Bulíkova na „LEGO škola“. Je držiteľkou medzinárodného diplomu Lego a je spoluautorkou pripravovanej metodiky Lego. Vďaka jej iniciatíve je materská škola na Bulíkovej zapojená do projektov a súťaží ako sú napríklad Vitanáčik, Veselé zúbky, Bezpečná škola, Goodyear, Schauma deťom, prostredníctvom ktorých škola získala množstvo učebných pomôcok a ďalšieho vybavenia.

PaedDr. Katarína Mravíková z MŠ Iľjušinova pracuje v materskej škole ako špeciálny pedagóg v triede pre deti predškolského veku s poruchou autistického spektra. Edukáciu detí s poruchou autistického spektra obohatila o netradičné metódy a prístupy ako metóda výmenný obrázkovo komunikačný systém, FONO program s využívaním informačno-komunikačných technológií, aktívna a receptívna muzikoterapia, terapia hrou. Publikuje odborné články vo vedecko-odbornom časopise EFETA. Realizuje odborné poradenstvo pre rodičovskú verejnosť detí so spektrom autistických porúch v materskej škole i v domácom prostredí konkrétnej rodiny.

Zlatica Grácová z MŠ Röntgenova úzko a intenzívne spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke pri realizácii programu „Srdce na dlani“ so zameraním na sociálne a emocionálne zručnosti detí. Je autorkou projektu „Zdravý chrbátik“ a spoluautorkou projektu „Prvá pomoc v materskej škole“.

Cenu „Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem“ získali:

Mgr. Eva Hubinská
Predkladateľ: Mgr. Katarína Zajacová
„Pani učiteľka Eva Hubinská bola prvé dva roky moja triedna učiteľka, potom ma učila matematiku a vlastivedu. Bola fantastická. Jej prístup k žiakom, jej pedagogické zručnosti a osobnosť vo mne vzbudili neobyčajný záujem o vedomosti. Neviem posúdiť, do akej miery ovplyvnila práve ona moje neskoršie rozhodnutie stať sa učiteľkou, ale v mojej práci si na ňu často spomínam a snažím sa podobným spôsobom viesť mojich žiakov. Ukázať im aký je svet okolo nás zaujímavý, aké je dôležité nadobúdať vedomosti.“

RNDr. Alica Sivošová
Predkladateľ: Peter Hasa
„Aj keď žijem od 1968 vo Švajčiarsku, nestratil som kontakt so Slovenskom a veľmi rád si spomínam na obdobie „strávene“ na Gymnáziu v Petržalke na Makarenkovej ulici. Naša triedna učiteľka bola pani profesorka Alica Sivošová. Neboli sme ľahká trieda. Napriek tomu bola naša triedna vždy férová a u nás veľmi obľúbená. Aj keď som bol iba priemerný žiak, dovolím si povedať, že podiel na ukončení strednej školy pripisujem nie len dobrej triednej atmosfére ale predovšetkým našej triednej učiteľke.“

Zora Dóczyová
Predkladateľ: Marta Kissová
„Je to už pár rokov, môj syn je dnes už dospelý, čo mal to šťastie, že mu pani učiteľka Zora Dóczyová bola triednou učiteľkou. Nedokazovala deťom čo nevedia, ale učila ich čo nevedeli. Vedela vycítiť čo prispeje k lepšej pozornosti žiakov na hodine a tým dosiahla rýchlejšie pochopenie učiva. Pamätám si, že v triede mali žiaka po ťažkom úraze, úzko spolupracovala s jeho rodičmi a vytvorila im podmienky, aby mohli byť s nim v triede. Dnes je to už bežné, ale v tom čase to bolo neobvyklé. Progresívny a inovatívny prístup sa najviac ukázal pri vytvorení počítačovej učebne. Bola to najmä jej zásluha. Vedela motivovať a nadchnúť. Jej deti boli šťastné a trieda plná života.“

Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013

Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013

Deň učiteľov 2013 Deň učiteľov 2013

web od 2day