Návrh na pripomienkovanie – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky podávajte v termíne do 12. 4. 2013 písomnou formou na adresu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava; elektronickou poštou na adresu: riaditelka@ssspetrzalka.sk alebo ústne do zápisnice na Stredisku sociálnych služieb Petržalka.

web od 2day