Novela školského zákona znížila počet prijatých škôlkarov

V porovnaní s minulým školským rokom umiestni petržalská samospráva v tom nasledujúcom vo svojich materských školách o 49 detí menej. Spôsobila to novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá zvýšenie počtu detí v každej triede dovoľuje len o tri, a to aj napriek tomu, že samospráva má pre vyšší počet detí podmienky vytvorené.

Petržalská samospráva, aby uspokojila požiadavky rodičov detí v predškolskom veku, vytvára vo svojich školách nové miesta, čím zvyšuje počet možných prijatých detí. Dôkazom toho sú aj triedy, ktoré v minulom roku vytvorila v priestoroch základnej školy na Holíčskej ulici.  Vďaka tomu, že do nich presťahovala predškolákov z materskej školy na tej istej ulici, mohla na uvoľnené miesta v spomínanej materskej škole prijať ďalších 46 detí, ktoré počas školského roka dovŕšili tri roky. Počet prijatých škôlkarov vedela samospráva zvyšovať aj v zmysle dnes už novelizovaného školského zákona. Ten pred novelizáciou dovoľoval prijať do jednotlivých tried tri deti a v prípade, že škola požiadala o ďalšie navýšenie a splnila predovšetkým hygienické podmienky, mohla po súhlase rady školy prijať ďalšie jedno až dve deti. Pre Petržalku to znamenalo možnosť umiestniť o jedno až dve deti viac do každej triedy.  Za takto stanovených podmienok mestská časť  zvýšila kapacitu o 49 miest, nutnosťou však bolo priestory vymaľovať, zabezpečiť nábytok a koberce, nakúpiť pomôcky a hračky, investovať do stavebných úprav v sociálnych zariadeniach. „Potom, čo samospráva takto zainvestovala, prišla novela zákona, ktorá zmenila „pravidlá hry“ a spôsobila zníženie kapacít v materských školách,“ konštatuje starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý ďalej dodáva, že táto zmena má na svedomí komplikácie pri prijímaní predškolákov.

V školskom roku 2013/2014 nastúpi do petržalských materských škôl 628 novoprijatých detí, celkovo ich vo všetkých triedach bude 2.397. Pre nastávajúci školský rok podali rodičia 1.449 žiadostí, nejde však o reálny počet detí, pretože niektorí rodičia (214) podali žiadosti na viacero škôl. Miestny úrad mestskej časti sa zaoberal aj žiadosťami detí (373), ktoré do otvorenia nového školského roka nedovŕšia tri roky, a tak nemohli byť prijaté, nakoľko nespĺňajú podmienky zákona. Žiadosti podali aj rodičia, ktorých deti už materskú školu navštevujú a chceli byť preradené (9) i rodičia detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke (20). Rodičia nahlasovali do škôlok deti aj v prípadoch, kedy oni sami zostávajú doma na materskej alebo rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom (123). Miestny úrad musel zamietnuť aj žiadosti rodičov (6), ktorých deti majú rôzne zdravotné problémy, pre ktoré nie sú v materských školách vytvorené odborné podmienky – išlo napríklad o deti s Downovým syndrómom. Mestská časť Bratislava-Petržalka má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 materských škôl, v ktorých je spolu 104 tried, z toho dve sú špeciálne triedy pre deti s diagnózou autizmu (MŠ Iľjušinova), jedna špeciálna trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a jedna trieda pre deti s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

Napriek novým podmienkam, ktorým samospráva čelí v súvislosti s novelou školského zákona, bude vo vytváraní nových miest pokračovať, aby v priebehu školského roka mohla umiestniť ďalšie deti, ktoré zostali v poradovníku.

web od 2day