Petržalka má ďalšie prvenstvo, je nositeľom titulu výnimočnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka je po dvojročnom úsilí nositeľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Petržalka tzv. titul výnimočnosti získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu a z obcí a miest a mestských častí je prvá na Slovensku, ktorá ho nadobudla.

Ocenenie v tejto súťaži je tým najvyšším, ktoré môžu organizácie v oblasti manažérskych systémov kvality získať. Súťaž je založená na princípoch modelov kvality, ktoré sa používajú aj v súťaži Európska cena za kvalitu. Podobne, ako sa súkromné spoločnosti chvália titulom EFQM a certifikátom ISO, sa dnes Petržalka môže pýšiť titulom CAF, ktorý je určený pre verejnú správu. „Požiadavky na kvalitu neustále stúpajú a titul, ktorý sme získali, potvrdzuje, že kroky, ktoré smerom k verejnosti robíme, sú správne. Našim cieľom pri vstupe do súťaže bolo zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu a zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme je o nich a pre nich,“ povedal starosta Bajan po získaní titulu. Ten Petržalke udelil v piatok 3. mája 2013 s platnosťou na dva roky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách. Diplom o získaní titulu dostane mestská časť na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v novembri 2013.

Petržalka v procese zavádzania systému kvality prešla mnohými krokmi, ktoré viedli k úspechu. Najskôr analyzovala postupy prác, ako pristupuje k úlohám, či realizuje merania, aké sú kľúčové výsledky výkonnosti a či sa v oblastiach svojho pôsobenia zlepšuje alebo naopak. Výsledky analýzy zhrnula v tzv. Samohodnotiacej správe, ktorá zmapovala dosiahnuté výsledky. Následne správu posudzovali pracovníci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a nastavili Petržalke zrkadlo. Posudzovatelia pomenovali silné stránky implementácie a zároveň ponúkli podnety na ďalšie zlepšovanie sa. Mestská časť v tejto chvíli stála pred ďalšou a možno aj najťažšou úlohou – vytvoriť akčný plán, čiže súbor konkrétnych návrhov, opatrení a krokov vedúcich k zlepšovaniu kvality procesov prebiehajúcich vo verejnej správe. Jedným z konkrétnych výstupov akčného plánu, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi u externých hodnotiteľov, bolo prijatie Etického kódexu zamestnanca. Okrem neho Petržalka prijala aj Etický kódex volených predstaviteľov. Na rad prišlo ďalšie externé hodnotenie, v ktorom hodnotitelia posudzovali plnenie úloh akčného plánu. Mestská časť tým získala spätnú väzbu od nezávislých odborníkov do akej miery sa Petržalke podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF.

Na otázku, či implementácia tohto modelu spĺňa očakávania, odpovedal starosta Vladimír Bajan celkom jednoznačne: „Spĺňa. Zmeny je cítiť napriek tomu, že sme ho ešte len naštartovali. Pevne verím, že tento proces je nevratný, starosta môže byť úspešný do tej miery, do akej má kvalitných úradníkov. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka implementácii modelu CAF má Petržalka už teraz vysoko kvalitných úradníkov nielen po odbornej ale aj osobnostnej stránke.“

web od 2day