Poslanci rokovali o parkovaní

Petržalskí poslanci dnes schválili súhlasné stanovisko k návrh Štatútu hlavného mesta a pripomienky k návrhu zmluvy medzi mestom a mestskými časťami o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste. Zmena štatútu bola potrebná pre vytvorenie legislatívneho rámcu pre prenesenie časti pôsobnosti hlavného mesta na mestské časti. Súhlasné stanovisko dali poslanci aj k návrhu VZN hlavného mesta o dočasnom parkovaní, obe stanoviská však obsahujú pripomienky, ktoré petržalská samospráva definuje ako dôležité a závažné.
Riešením statickej dopravy sa Petržalka zaoberá veľmi intenzívne už dva roky a má spracovanú koncepciu parkovania. Predpokladom pre vznik fungujúcej parkovacej politiky je však vzájomná spolupráca medzi mestom a mestskými časťami, ktorá plne rešpektuje špecifiká každej mestskej časti. Mesto vo svojich materiáloch, ktorými sa dnes petržalskí poslanci zaoberali, už zapracovalo niektoré pripomienky – bodom nezhôd bolo napríklad aj zabezpečovanie finančných tokov, ktorý sa po vzájomných rokovaniach s mestom presunulo na mestské časti. Napriek tomu petržalské zastupiteľstvo má k materiálom ešte výhrady a medzi najzávažnejšie pripomienky radí pomer prerozdeľovania výnosov medzi mestom a mestskými časťami, ktoré je rovnaké pre všetky mestské časti, čo opäť nerešpektuje špecifiká jednotlivých mestských častí. Mestská časť Bratislava-Petržalka vo svojich pripomienkach stanovuje aj to, aby na jeden byt boli vydané maximálne dve rezidentské parkovacie karty (mesto počet nelimituje), aby parkovacia karta mala platnosť jeden rok (mesto nestanovilo platnosť parkovacej karty), aby držitelia preukazu ZŤP parkovali na vyhradené miesta (mesto navrhuje parkovanie hocikde), aby boli výrazne odlíšení rezidenti od ostatných. V mestskom materiáli je ďalej určená výška zľavy pre rezidenta mimo zóny s trvalým pobytom pre všetky mestské časti rovnaká, a to vo výške 50%. V stanovisku mestskej časti bola navrhnutá zmena, aby si mestské časti zľavu určovali individuálne, to však petržalskí poslanci odmietli.

web od 2day