Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – informácie a pokyny

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v piatok 7. februára 2014 od 15,00 h do 18,00 h a v sobotu 8. februára 2014 od 8,00h do 12,00 h.

Zápis sa uskutoční v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. a v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 8 z 25. novembra 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v SR má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo bez ohľadu na to, kde žije.

Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.

Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestská časť Bratislava-Petržalka je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa.

 • Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola).
 • Školské obvody sú určené VZN č. 5/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31.8.2014 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
 • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 • Pri zápise je zákonný zástupca povinný zo zákona uviesť tieto osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ďalej meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov a adresu zamestnávateľa.
 • Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ.
 • Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.
 • Zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zriaďovateľovi.
 • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať aby na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré do 31.8.2014 nedovŕšilo šiesty rok veku. K žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 31. mája 2014.
 • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise musí to oznámiť škole, do ktorej dieťa predtým zapísal.
 • Ak zákonný zástupca pre svoje dieťa písomne požiada riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania dieťaťa v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do školy a oznámi do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí.

Odporúčame zákonným zástupcom informovať sa pri zápise dieťaťa o školskom vzdelávacom programe príslušnej základnej školy (výchovno-vzdelávacia činnosť, záujmové vzdelávanie, realizované projekty, činnosť školského klubu detí, služby školskej jedálne, priestorové a materiálno-technické podmienky školy, atď. ). Veľa dôležitých informácií získa každý zákonný zástupca na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

ktoré sú určené VZN č. 5/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Do školských obvodov 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka patria ulice s nasledovnými názvami a číslami:

 • Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61
  Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická ( okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;
 • Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8
  Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;
 • Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2
  Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;
 • Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2
  Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);
 • Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50
  Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;
 • Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1
  Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14, 14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10, 12,14,16,18,20,45,47,49,51;
 • Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6
  Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;
 • Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4
  Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
 • Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5
  Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;
 • Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20
  Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;
 • Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10
  Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25 – 39), Žehrianska.

web od 2day