Petržalka má Námestie Republiky

Na verejnom priestranstve vymedzenom ulicami Jiráskova, Tupolevova a Chorvátskym ramenom tzv. „Námestí povstania českého ľudu“ sa v uplynulom období uskutočnili viaceré kultúrno-spoločenské akcie. Vzhľadom na to, že predmetné verejné priestranstvo v skutočnosti nie je oficiálne pomenované a nenachádza sa ani v aktuálnom zozname ulíc a verejných priestranstiev Bratislavy, bolo potrebné toto priestranstvo konkrétne pomenovať.

Problematikou ako pomenovať predmetné verejné priestranstvo sa najskôr zaoberala názvoslovná komisia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá posúdila viaceré možné návrhy na pomenovanie tohto priestranstva a prijala tri návrhy, a to v poradí: Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti. Následne sa uskutočnila anketa, v ktorej obyvatelia mohli hlasovať, ktorý z týchto názvov by podľa nich najlepšie korešpondoval a vystihoval priestranstvo v centre Petržalky. Najviac hlasov dostal názov Námestie Republiky. Mestská časť Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí zo dňa 25. júna 2013 odsúhlasila návrh na pomenovanie priestranstva podľa hlasovania Petržalčanov a následne Hlavné mesto SR Bratislava vo Všeobecne záväznom nariadení číslo 9/2013 z 12. decembra 2013 schválilo zmenu názvu priestranstva na Námestie Republiky.

web od 2day