611 prvákov privítali v petržalských školách, od starostu dostali knižku

V bratislavskej Petržalke nastúpilo do základných škôl 611 prvákov, petržalský starosta osobne privítal nových žiakov na Základnej škole Gessayova 2. Všetci petržalskí prváci dostali od starostu malý darček. Materské školy privítali 689 nových detí.

Prvýkrát so školskou taškou prekročilo v Petržalke prah školy 611 detí, novú etapu ich života začali 2. septembra na 11 základných školách, ktoré zriaďuje mestská časť. Pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roku 2014/2015 prvákov základnej školy na Gessayovej ulici a následne škôlkarov z materskej školy na tej istej ulici privítak okrem riaditeliek daných škôl aj starosta mestskej časti Vladimír Bajan.

Základnú školu Gessayova 2 bude v začínajúci školský rok navštevovať spolu celkovo 387 žiakov. Z toho bude 47 prvákov, škola pre nich otvára dve triedy. Nových školákov, ich rodičov, či starých rodičov privítala riaditeľka školy Mgr. Viera Šuleková spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom. Starosta si okrem povzbudivých slov pre deti pripravil aj malý darček v podobne knižky, nedávno zosnulej autorky Nataši Tanskej. V minulosti v školskej lavici tejto školy sedával aj dnes známy hokejista Miroslav Lažo. Základná škola v minulom školskom roku realizovala viacero projektov ako Projekt cezhraničného vzdelávania, medzinárodný projekt Program partnerstvo do škôl EÚ e-Twinning, Projekt Super trieda, Energie okolo nás, Maľované dejiny Bratislava a iné. Spolu s ostatnými základnými školami bola zapojená do ďalších projektov ako napríklad Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí, Tanec v duši či Petržalka v pohybe. Škola tiež organizovala okresné kolo fyzikálnej olympiády a súťaž Hviezdoslavov Kubín, v tomto školskom roku sa k týmto súťažiam pridá aj Olympiáda zručnosti.

Základná škola vlani získala od starostu ocenenie ŠKOLA ROKA, najmä za to, že škola sa pod vedením riaditeľky Mgr. Viery Šulekovej umiestňuje nad celoslovenským priemerom v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. Žiaci školy v dosahujú vynikajúce výsledky v krajských kolách olympiád, predovšetkým chemickej, biologickej a geografickej. Bohatá je aj záujmová činnosť zameraná na športové a umelecké aktivity. V širokom okolí je známy spevácky súbor Škovránčatá, ktorého kvalitu poznajú aj za hranicami Slovenska. Škola je zapojená do viacerých projektov, v minulosti aktívne pristúpila k projektu Reťaz skúseností – most generácií, ktorého cieľom bolo vzájomne prepojenie detí a seniorov Petržalky. Veľký úspech zaznamenal v roku 2012 najmä dievčenský futbal, keď sa žiacky školy umiestnili na 2. mieste v celoštátnom turnaji. Škola vydáva aj svoj časopis Gešajko, do ktorého prispievajú samotní žiaci a zachytáva najdôležitejšie udalosti roka.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan si pri príležitosti otvorenia školského roka prezrel aj práce, ktoré mestská časť v lete počas prázdnin urobila. Konkrétne na tejto škole samospráva vymenila osvetlenie, vďaka čomu vytvorila pre žiakov a ich učiteľov zdravšie prostredie a zároveň touto výmenou vie ročne ušetriť až 40 % nákladov na elektrickú energiu. Škola bude mať aj novú strechu na jednom pavilóne, zrekonštruovanú už má aj jednu vetvu kanalizácie, žiaci budú v tomto školskom roku využívať nové hlavné schodisko a na hodiny telesnej výchovy sa budú prezliekať vo vynovených šatniach. Po návšteve základnej školy, zavítal starosta Bajan aj do priestorov materskej školy na Gessayovej ulici, kde rovnako privítal deti spolu s riaditeľkou škôlky Dagmar Jakubčinovou. Na tieto škôlke v rámci letných opráv mestská časť zrekonštruovala terasu. Celkovo petržalská samospráva do opráv budov všetkých svojich školských zariadení v tomto roku investuje viac ako milión eur. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, zlepšiť hygienické podmienky a ozdraviť prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa.

Bratislavská Petržalka zriaďuje 30 škôl, 11 základných a 19 materských. Celkovo základné školy bude navštevovať 4154 žiakov, ktorí vytvoria 219 tried. Z toho 120 žiakov bude Petržalka vzdelávať v 15 špeciálnych triedach, ide o deti so špeciálnym výchovno-vzdelávacím programom, sú to žiaci chorí a zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Do materských škôl nastúpi spolu 2416 detí, po prvýkrát tak urobí 689 škôlkarov. Deti predškolského veku naplnia 105 tried, z toho budú 4 špeciálne pre 42 detí s diagnózou autizmu, deti s ľahkým mentálnym postihnutím a pre deti s poruchami výživy.

web od 2day