Petržalka sa zlepšila, má rating A-

V auguste 2014 vykonala spoločnosť European Rating Agency, a.s., hodnotenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Agentúra priradila Petržalke ratingové hodnotenie v oblasti dlhodobý rating v domácej mene A- (stabilný výhľad) a v oblasti krátkodobý rating S2. Priradené stupne dlhodobého a krátkodobého ratingu okrem iného znamenajú, že subjekt nesie nízke investičné riziko. Petržalka bola v predchádzajúcich obdobiach naposledy hodnotená s platnosťou do roku 2006 na úrovni BBB+, resp. S2. Došlo teda k zlepšeniu hodnotenia z BBB+ na A-.

Hodnotenie tejto renomovanej nezávislej medzinárodnej agentúry je ďalším z významných posudkov, ktoré dostala Petržalka za posledné obdobie a potvrdzuje, že sme na dobrej ceste a prijímame kvalitné rozhodnutia,“ komentoval výrok agentúry starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Hospodárenie Petržalky hodnotí agentúra ako stabilné. Pozitívne hodnotené bolo široko rozpracované strategické plánovanie a jasné definovanie cieľov vedenia mestskej časti, ktoré sú dôležitým základom pre rozvoj a efektívne riadenie mesta. S pozitívnym hodnotením sa rovnako stretlo to, že vedenie Petržalky dlhodobo vytvára transparentné prostredie pre výkon svojich funkcií a pravidelne pracuje na zvyšovaní svojej transparentnosti. Do hodnotenia agentúra v pozitívnej miere zahrnula i to, že Petržalka má v súčasnosti dostatok zdrojov na pokrytie všetkých svojich krátkodobých záväzkov. Pozitívne hodnotená bola i miera zadlženosti, kde Petržalka dosiahla v roku 2013 hodnotu úverovej zadlženosti 17% ku bežným príjmom predchádzajúceho roka, pričom legislatíva dovoľuje najviac 50%. Dlhová služba, t.j. suma splátok úverov vrátane úrokov, dosahovala v roku 2013 2% bežných príjmov predchádzajúceho roka, pričom legislatíva dovoľuje najviac 25%. Trend vývoja úverovej zadlženosti Petržalky a dlhovej služby agentúra hodnotí ako pozitívny.

Petržalka cieľavedome a intenzívne pracuje na vybudovaní moderného, transparentného a efektívneho úradu. Jeho vedenie sa snaží aplikovať novodobé prvky riadenia samospráv, medzi ktoré patrí najmä implementácia modelu kvality, elektronizácia úradu, transparentná samospráva a vysoká miera komunikácie a spolupráce s občanmi, uvádza vo svojom hodnotení ratingová agentúra.
EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Viac na: EUROPEAN RATING AGENCY

web od 2day