Petržalka ocenila pedagógov za mimoriadne výsledky

Aj v roku 2014 pokračuje mestská časť v jednej z najmladších tradícií. Je viac ako symbolické, že slávnostné stretnutie ocenených pedagógov, sa uskutočňuje v mesiaci október, v ktorom si pripomíname Svetový deň učiteľov. Tento deň sa stal príležitosťou, aby si verejnosť uvedomila význam učiteľov v spoločnosti. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2014 pre tento deň vybrala heslo: „Investovať do budúcnosti. Investovať do učiteľov!“.Učitelia sú investíciou do budúcnosti jednotlivých krajín sveta. Nikto nemôže predpovedať, čomu budú musieť dnešné deti čeliť, keď sa raz stanú dospelými ľuďmi. Preto súčasní i budúci učitelia potrebujú kompetencie, znalosti a hlavne podporu, aby mohli odpovedať na rôzne potreby vyučovania každého dieťaťa. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý a nezastupiteľný. „Som rád, že sa nám podarilo získať investora, ktorý aj tento rok prispel tým, ktorí si to najviac zaslúžia – učiteľom našich detí. Ich prácu si nesmierne cením a bol by som rád, keby sme mohli takto odmeniť každého pedagóga„, poďakoval oceneným za všetkých Petržalčanov starosta Vladimír Bajan. Za všetky ocenené učiteľky sa poďakovala pani Alena Bruttovszká, ktorá dodala, že spoločnosť nedostatočne oceňuje prácu pedagógov, ktorí často vychovávajú deti vo veľmi náročných podmienkach, ale „v našom regióne – Petržalke – máme silnú podporu v zriaďovateľovi, ktorý sa o nás zaujíma, nie sme mu ľahostajní, pretože výchova a vzdelávanie je jeho prioritou. Snaží sa vytvoriť vhodné podmienky na kvalitné zabezpečenie hlavného poslania škôl, a to je výchova a vzdelávanie„.

Ocenení pedagógovia:

1. Alena Bruttovszká – vedúca vychovávateľka v ZŠ Gessayova:
– svoje bohaté dlhoročné skúsenosti a vedomosti využíva ako vedúca vychovávateľka
– pôsobí aj ako uvádzajúca vychovávateľka pre začínajúce kolegyne, pravidelne organizuje otvorené hodiny z činnosti školského klubu detí,
– dosahuje vynikajúce výsledky v spolupráci s rodičmi, čoho výsledkom je každoročne sa zvyšujúci počet žiakov navštevujúcich ŠKD na Gessayovej a vďaka tejto spolupráci získala škola finančné prostriedky na kamerový systém do ŠKD, vymaľovanie herne, výmenu podlahovej krytiny,
– k zvyšovaniu kvality činnosti ŠKD v ZŠ Gessayova tvorí vlastné didaktické pomôcky, pracovné listy na dopravnú výchovu, na témy vzťahy v rodine, príroda, ľudové zvyky a tradície
– svoje bohaté skúsenosti publikuje prostredníctvom MPC Ševčenkova – Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove, v časopise Vychovávateľ písala o pracovno-technickej oblasti v činnosti ŠKD,
– s plným nasadením vedie metodické združenie vedúcich ŠKD na úrovni mestskej časti, ktoré bolo ustanovené v roku 2012 a aj jej zásluhou sa činnosť ŠKD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v posledných rokoch významne zaktivizovala, k čomu nepochybne napomohli spoločné projekty mestskej časti ako sú Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka a osobitne aj projekt Tanec v duši, ktorý sa stal jej srdcovou záležitosťou.

2. Mgr. Milota Marčišová, učiteľka a výchovná poradkyňa v ZŠ Holíčska, aprobácia environmentalistika – chémia, etická výchova a anglický jazyk
– patrí medzi mimoriadne progresívnych pedagógov v našej mestskej časti, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že vo všetkých predmetoch, ktoré vyučuje a aj v mimoškolskej činnosti systematicky využíva informačno-komunikačné technológie,
– zaraďuje digitálny obsah z rôznych vzdelávacích portálov do vyučovania jednotlivých predmetov, vytvára vlastné prezentácie, vytvorila komplexnú elektronickú databázu učebných textov na hodiny environmentálnej výchovy,
– okrem iných aktivít je aj autorkou rozsiahleho projektu Voda – nádej života, koordinátorkou v projekte Zelená škola a ďalších environmentálnych projektov, na škole organizuje zber druhotných surovín,
– jej zásluhou sa ZŠ Holíčska zapojila do meteorologického projektu Modrý oblak, vďaka čomu škola získala digitálnu meteorologickú stanicu,
– pravidelne sleduje a vyhľadáva výzvy na granty a pravidelne podáva žiadosti o granty, takto v roku 2014 cez projekt Voda – nádej života získala pre školu 1 500,-€ od nadácie Orange,
– aktívne spolupracuje s rodičmi, pre ktorých usporiadala záverečný event, kde si žiaci odprezentovali výsledky svojej výskumnej činnosti,
– metodicky usmerňuje prácu učiteľov so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
– okrem týchto aktivít patrí medzi najiniciatívnejších členov projektového tímu Petržalská super škola.

3. Mgr. Mária Sitárová, zástupkyňa riaditeľa školy v ZŠ Pankúchova pre ŠKD, aprobácia mládež vyžadujúca osobitnú starostlivosť – etická výchova – anglický jazyk pre 1.stupeň
– vo vyučovaní anglického jazyka na I. stupni aktívne využíva prácu s interaktívnou tabuľou, uplatňuje zážitkové učenie, učenie hrou, vytvára pracovné pomôcky z ANJ a tak rozširuje školskú zbierku IKT pomôcok, zostavila množstvo účinných motivačných aktivít na hodinách ANJ na lepšie zvládnutie učiva, je autorkou motivačnej metódy zameranej na multikultúrnu výchovu žiakov, ktoré využívajú aj ostatní učitelia na škole,
– žiaci pod jej vedením vytvorili učebnú pomôcku – poster k Svetovému dňu vody, ktorý je vystavený na Gymnáziu Einsteinova, je koordinátorkou projektu Zelená škola,
– ako zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú činnosť úzko spolupracuje so školami a dobrovoľníckymi organizáciami, občianskymi združeniami,
– aktívne spolupracuje na medzinárodnom projekte Záložky do knihy a na mimoriadne úspešnej aktivite Pankuchiáda podľa Heviho, ktorá bola organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc,
– zapája žiakov do zberu druhotných surovín a každoročne vyzbierajú cca 20 t papiera v hodnote 1 100 eur,
– je spoluorganizátorkou súťaže skladáme hlavolamy, aktívne spolupracuje na projektoch mestskej časti Olympijský festival nádejí a Tanec v duši, a sama zorganizovala letný tábor v anglickom jazyku, koordinuje prácu žiackeho parlamentu,
– pod jej vedením sa konajú všetky mimoškolské aktivity so žiakmi a rodičmi, ktoré sa stretávajú s mimoriadnym ohlasom a aj vďaka jej činnosti má ŠKD na ZŠ Pankúchova najviac žiakov.

4. Mgr. Darina Burdanová, triedna učiteľka 3.D triedy v ZŠ Tupolevova, – špeciálny pedagóg
– aktívne pracuje s edukačnými portálmi Datakabinet, Virtuálna knižnica, Planéta vedomostí, vytvára vlastné prezentácie, testy, pracovné listy, vytvorila dyslektické tabuľky na pomoc žiakom s poruchami učenia,
– vďaka jej iniciatíve a za jej aktívnej spolupráce sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov v rámci Bratislavského kraja – vzdelávania učiteľov 1. stupňa v metóde SFUMATO,
– zapojila žiakov do environmentálnych projektov Baterky na správnom mieste, z tohto projektu získali trampolínu a MP3 prehrávače a z projektu OLOMPIÁDA získali exkurziu do Kolárova, spolupracuje s UNICEF cez projekt Škola priateľská deťom,
– je autorkou 5 projektov, z ktorých 3: Chcem vedieť, čo čítam, Pomôžme deťom so špecifickými poruchami učenia učiť sa v modernej učebni a Vzdelávanie v metodológii vyučovania cudzích jazykov boli úspešné a aj jej zásluhou získala ZŠ Tupolevova finančné prostriedky vo výške viac ako 5000 eur,
– aktívne sa so svojimi žiakmi zapojila sa do projektu Petržalka v pohybe,
– výborné výsledky dosahuje v spolupráci c CPPPaP na Švabinského, sa ŠZŠ Žehrianska, a Centrom Andreas,
– výsledkom jej vynikajúcej spolupráce s rodičmi je aj skutočnosť že na jej podnet vymaľovali triedy, vymenili podlahovú krytinu, nakúpili nový nábytok v hodnote 2 500 eur.

5. pani Mgr. Eva Tóthová je triednou učiteľkou 7.A triedy v ZŠ Turnianska, aprobácia Slovenský jazyk a literatúra a Hudobná výchova – Pani učiteľka systematicky využíva IKT technológie vo vyučovacom procese prostredníctvom Datakabinet, Virtuálna knižnica, Planéta vedomostí, vytvára vlastné didaktické pomôcky
– je dlhoročnou vedúcou predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov v ZŠ Turnianska, rozvíja odbornú spoluprácu medzi učiteľmi a aktívne spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave,
– aktívne spolupracuje so ZŠ Hontianske Nemce a v rámci projektu SALES so školami v Írsku, Anglicku, Taliansku a Španielsku
– realizuje projekty Zelená škola, Environmentálna učebňa v prírode, BIO do škôl, Hrkálka, Hudobné osobnosti sveta, aktívne pracuje v medzinárodnom projekte Comenius – SALES, medzinárodnom projekte Záložky do knihy,
– fotodokumentáciou a publikačnou činnosťou pravidelne dokumentuje aktivity školy osobitne v Petržalských novinách, zviditeľňuje školu a ich záujmovú činnosť, pripravuje žiakov na súťaže
– na škole vedie netradičný a ojedinelý krúžok Budem stredoškolákom, pripravuje žiakov na štúdium na SŠ a jej žiaci dosahujú mimoriadne úspechy na celoslovenských súťažiach a olympiádach napr. Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Najkrajší list, ale aj tradičnom podujatí mestskej časti Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.
– so svojimi žiakmi dosahuje mimoriadne výsledky v Testovaní 9 v predmete SJaL
– spolupracovala a pomáhala pri otváraní novovzniknutej pobočky Knižnice rodinného typu na ZŠ Turnianska, dlhoročne systematicky spolupracuje s Mestskou knižnicou Petržalka

6. Mgr. Jana Oswaldová – učiteľka MŠ Bohrova 1
– v každodennej pedagogickej praxi využíva informačno-komunikačné technológie ako sú interaktívna tabuľa, digitálne hračky,
– tvorí vlastné prezentácie v rôznych programoch testy v interaktívnom programe Alf, v kresliacom programe Tux Point a RNA, pri práci s deťmi realizuje projektovú metódu v dopravnej výchova s rôznymi interaktívnymi cvičeniami, tvorivými dielňami, praktickými činnosťami na dopravnom ihrisku,
– nadviazala spoluprácu s MŠ Malé Leváre, deti sa učili rozdiely medzi mestom a dedinou. Publikuje prezentácie k práci s deťmi na www.interaktivnaskola.sk,
– vypracovala projekty „Kolobežka rýchlo bežká“ so zameraním na dopravnú výchovu a „Mesto a dedina“ – v spolupráci s MŠ Malé Leváre, projekt „Mravčekovia v krajine rozprávok“ so zameraním na predčitateľskú gramotnosť,
– realizovala dva projekty Nadácie Volswagen a získala finančné prostriedky vo výške 1 000 eur, z ktorého boli čiastočné uhradené náklady na interaktívnu tabuľu. Získané finančné prostriedky z projektu Kolobežka rýchlo bežká boli využité na zakúpenie kolobežiek, reflexných viest, multifunkčného zariadenia, fotoaparátu, vizualizéra a na uhradenie dopravy detí na dopravné ihrisko,
– vedie krúžok „Malí školáci“, kde sa venuje deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou prostredníctvom stimulačných programov, pripravuje a realizuje pre rodičov a starých rodičov spoločné podujatia s deťmi.

7. Mgr. Blažena Ballonová – učiteľka MŠ Iľjušinova 1
– vo vzdelávacích aktivitách využíva okrem iných programy Skicár, Šašo Tomáš, Lienka, Maľovanie pre deti, využíva interaktívnu tabuľu a digitálne hračky,
– integrované vzdelávanie obohacuje o prvky inovačnej metódy ABA a terapeutické metódy Snoezelen,
– pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra aplikuje progresívnu metódu jazykovej a literárnej gramotnosti,
– spolupracovala na overovaní digitálneho edukačného programu „Výlety šaša Tomáša“, vypracovala manuál digitálneho programu „Hravé slovíčka“,
– aktívne pracuje v metodickom združení, uskutočnila otvorenú hodinu integrovanej edukácie pre pedagógov a zamestnancov CPPPaP v Petržalke,
– spolupodieľala sa na metodickom dni pre MŠ Srdiečko z Pardubíc, na metodickom dni „Modrý deň“ pre širokú pedagogickú a rodičovskú verejnosť a na edukačnom projekte „Inkluzívny týždeň – Modré svetielko“ v rámci Svetového dňa povedomia o autizme,
– aktívne spolupracuje s MŠ Močenok (Šaľa) – implementácia ľudových tradícií vo výučbe,
– je spoluautorkou odbornej metodickej príručky pre didaktickú prax v materských školách s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód „Škôlka hrou“,
– efektívne a systematicky spolupracuje s rodičmi autistických detí a ich internými psychológmi, poskytuje odborné zavádzanie programu TEACCH do domáceho prostredia pre deti s poruchou autistického spektra, je administrátor webovej stránky MŠ www.primaskolka.sk

IMG_0213 IMG_0270 IMG_0276

IMG_0279 IMG_0282 IMG_0290

web od 2day