S príchodom zimy zintenzívni mestská časť aj monitoring ľudí bez domova

Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytla priestory v bývalých detských jasliach na Rovniankovej ul. 10 spoločnosti Misionárky lásky – sestry Matky Terezy, ktoré v týchto priestoroch prevádzkujú nocľaháreň pre ľudí bez domova a taktiež im poskytujú možnosť osobnej hygieny. S prichádzajúcimi zimnými mesiacmi zintenzívnili pracovníci oddelenia sociálnych vecí aj svoje pôsobenie v teréne.

V zmysle zákona o sociálnych službách a prenosu kompetencií, si povinnosť poskytnutia prístrešia pre bezdomovcov ponechalo Hlavné mesto, ktoré zriadilo nocľaháreň MEA CULPA na Hradskej ulici v Bratislave. Mestská časť finančne podporuje neziskové organizácie, ktoré prevádzkujú nocľahárne a útulky – Domov pre každého a Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul. V týchto zariadeniach sú poskytované služby aj pre ľudí bez domova z Petržalky, ktorých pracovníci sociálneho oddelenia mestskej časti Bratislava-Petržalka pravidelne monitorujú. V letných mesiacoch je to minimálne raz za dva týždne a podľa toho, ako sa blíži zima, frekvencia šetrení bezdomovcov sa zvyšuje. Počas zimy je to raz za týždeň a samozrejmosťou je, že šetrenie sa vykonáva okamžite, ak sú na to dôvody a vždy je to za asistencie Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.

Práca s bezdomovcami je veľmi náročná, preto mestská časť víta každý podnet a pomoc od obyvateľov. Títo ľudia, ktorí prestali dôverovať iným ľuďom žijú s pocitom, že im už nikto nepomôže. Po viacerých stretnutiach s nimi si pracovníci musia získať postupne ich dôveru a vytvoriť si s nimi vzťah, aby im porozprávali svoj príbeh. Často to chce veľa úsilia a trpezlivosti presvedčiť ich, že samospráva je tu aj pre nich a chce im pomôcť. Ľuďom bez domova poskytuje sociálne poradenstvo, v prípade, ak majú trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pomáha im vybaviť osobné doklady či odporúča možnosti využitia sociálnych zariadení, kde môžu prenocovať. Prax je však taká, že väčšina ľudí bez domova odbornú pomoc stále odmieta. Sú to ľudia, ktorí sú svojprávni a nie je možné ich bez ich súhlasu umiestniť v sociálnom zariadení alebo ubytovni. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok pripravuje samospráva zber teplého šatstva a na Štedrý deň Vianočnú kapustnicu pre všetkých Petržalčanov, ku ktorým patria aj ľudia bez domova.

web od 2day