Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova juh

Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova juh
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Stavba rieši pozdĺžne parkovanie, rekonštrukciu cesty, chodníky, úpravu rozvodu vody, plynu, prekládky vedenia VO a slaboprúdového vedenia a sadové úpravy.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Hlavné mesto SR Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 12703-TX1/2010-Pr-40 zo dňa 17. 12. 2010
Žiadosť o predĺženie platnosti: 15. 5. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 10602/2 TX1/2012 Ga 7, 15. 6. 2012 (predĺžené UR)
toto územné rozhodnutie stratilo platnosť 31.1.2015
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day