Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách

Jedným z bodov februárového rokovania petržalského miestneho zastupiteľstva bola úprava poplatkov za stravu a pobyt v materských i základných školách. Viac detí v školách znamená aj viac výdavkov na prevádzku, stravovanie a ďalšiu činnosť. Schválením úpravy poplatkov bolo tiež rozhodnuté, že všetky tieto peniaze pôjdu deťom v našich školách a školských zariadeniach.

Úprava všeobecne záväzného nariadenia reaguje na neustály rast počtu žiakov, nepretržitý rast stravníkov a tiež radikálny rast zapísaných prvákov čo v nemalej miere priamo súvisí s rastom počtu tried a zamestnancov. Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie, do ktorého sa nezapojila verejnosť – inými slovami rodičia ani školské rady nenamietali voči tomuto opatreniu.
Aj v prípade tejto úpravy platí, že všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách, či už v podobe rekonštrukcií budov a areálov alebo aj v podobe rozširovania kapacít.

web od 2day