Modrú školu podporí Meky Žbirka

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme organizuje Materská škola na Iljušinovej ulici pod záštitou Mestskej časti Bratislava-Petržalka „Modrý deň“, športovo-zábavné podujatie pre deti s poruchou autistického spektra. Podporiť ich prídu nielen deti z ostatných materských škôl ale aj spevák Miroslav „Meky“ Žbirka s manželkou.

Rodičia, zamestnanci aj detičky oblečené v modrom privítajú svojich kamarátov, spolužiakov a hostí 1. apríla v areáli materskej školy na zábavnom podujatí venovanom výchove a vzdelávaniu autistických detí. Cieľom podujatia je priblížiť širokej verejnosti ako prebieha vzdelávanie v špeciálnych triedach a integrácia intaktných detí a detí s „autizmom“. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. „V aplikačnej praxi využívame špeciálne metódy a didaktické postupy. Priestor špeciálnej triedy je štruktúrovaný do tzv. oddelení a výučba prebieha v bezpodnetovej miestnosti,“ opisuje postupy riaditeľka školy PaedDr. Mária Králiková a dodáva: „Na podujatí vypustíme 30 modrých balónikov do sveta s odkazom, že v našej materskej škole nerobíme rozdiely a spoločne sa hráme so všetkými detičkami, ktoré ľúbime zo srdiečka“. V MŠ Iľjušinova využívajú individuálnu a skupinovú formu integrácie. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že detičky bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny detí – deti sa učia pomáhať slabším kamarátom, prejavujú empatiu a na druhej strane detí s „autizmom“ sa učia napodobňovaním svojich kamarátov ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať. V tejto materskej škole využívajú najmodernejšiu multistimulačnú metódu Snoezelen. Pre tento účel tu zriadili terapeutickú miestnosť s vodnou posteľou ako aj ďalšími komponentmi potrebnými pre aplikáciu tejto metódy.

Pre Mekyho Žbirku, ktorý príde spolu s manželkou podporiť podujatie a pokrstiť „Modré srdce“ vytvorené z odtlačkov detských rúk, si deti pripravili malé tanečné prekvapenie. Svoju šikovnosť a obratnosť dokážu tiež pri zábavných a športových súťažiach, ktoré im na dopoludnie pripravili pani učiteľky.

V Petržalke je v súčasnosti 19 materských škôl, v ktorých sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trieda pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

web od 2day