Motivujeme učiteľov

Mestská časť chce motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, za čo budú následne finančne odmenení. Materiál, ktorý bol konzultovaný aj so Slovenskou komorou učiteľov, schválili petržalskí poslanci na marcovom zasadnutí. Podľa zástupcu starostu Michala Radosu, ktorý s materiálom prichádza, existuje viac problémov, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces, jeho výsledky, ako aj samotný priebeh výučby a mieru spokojnosti učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov. Medzi také patrí výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov v porovnaní s priemerným platom v Bratislavskom kraji, či fluktuácia učiteľov z verejných škôl do škôl s inými zriaďovateľmi alebo do iných profesií. Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu chce preto motiváciou pedagógov. „Cieľom je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe,“ komentuje myšlienku jej autor Michal Radosa, ktorý ďalej pokračuje: „Za dôležité považujem postupné začlenenie podporených projektov do obvyklého vyučovacieho procesu na všetkých školách.“

Program Naučiť lepšie, odmeniť viac počíta s finančným ohodnotením priamo toho pedagóga, ktorý príde s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Projekty bude hodnotiť komisia, ktorej členmi budú poslanci mestskej časti zo školskej komisie, zástupca starostu, odborný zamestnanec z oddelenia školstva ako aj členovia nominovaní Slovenskou komorou učiteľov. Pre učiteľov, ktorí uspejú, schválili poslanci mesačnú odmenu odmenu 100 eur.

Na základe schváleného materiálu vyzývame všetkých pedagógov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac. Vytlačený projekt doručí uchádzač v zalepenej obálke označenej názvom programu do podateľne úradu na Kutlíkovej ulici do 30. mája 2015. Viac informácií na Oddelení školstva, kultúry a športu.

web od 2day