Žiadosť o stavebné povolenie – Projekt HÁJPARK Kutlíkova ul., Bratislava

Žiadosť o stavebné povolenie sa týka stavebného objektu SO 01 – príprava územia a HTU, časti stavby „ Projekt HÁJPARK Kutlíkova ul., Bratislava“ , ku ktorej bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 24. 7. 2014 pod č. OU- BA.OSZP3-2014/050677/FIL/V-EIA, ktoré je uverejnené na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-hajpark-kutlikova.

web od 2day