Žiadosti + EIA

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z.z. Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavby, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon 24/2006 Z.z.).

V zmysle tejto novelizácie petržalský stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods. 2, § 69 ods. 3, § 140 c).

web od 2day