Technická infraštruktúra FUXOVA

Technická infraštruktúra FUXOVA

Popis stavby: Predložená dokumentácia rieši umiestnenie technickej infraštruktúry budovanej pre sektor X v zmysle UPN-Z CMC. Dokumentácia rieši vybudovanie miestnej komunikácie Fuxova ul. vo dvoch etapách, na ktorej bude vybudovaných 16 parkovacích státí, úpravu Bosákovej ul. v mieste napojenia na Fuxovu ul., úpravu verejného osvetlenia na Bosákovej ul., verejné osvetlenie, verejný vodovod a verejnú knalizáciu rozdelené na dve etapy a distribučný STL plynovod.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FUXTON s.r.o.
Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 19.12.2014, žiadosť o SP v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní
Stavebné povolenie vydané 2015/2015/10-UKSP/Br-13
zo dňa 9.7.2015 – v spojenom územnom a stavebnom konaní vydané I. stavebné povolenie na časť objektov a II. územné rozhodnutie na časť objektov, ktoré budú povoľovať špeciálne stavebné úrady

web od 2day