Verejné prerokovanie – Územný generel dopravy

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a podľa zákona oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie koordinácie územných systémov, prerokovanie materiálu „Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy sa začína prerokovávať dňom 31. 08. 2015. Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 17. 09. 2015 o 16.30 h. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca.

web od 2day