Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna

Na miestom úrade sa uskutočnilo rokovanie na podnet zástupcov záchranných a bezpečnostných zložiek ako aj firiem zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti. Cieľom stretnutia bolo predstavenie východísk pripravovanej parkovacej politiky a súčinnosť pri jej zavádzaní.

Starosta Vladimír Bajan účastníkom rokovania uviedol: „Stretnutie sme pripravili kvôli zlým skúsenostiam, ktoré takmer pravidelne sprevádzajú prácu záchranárov, hasičov, policajtov a napokon aj ľudí, ktorí vyvážajú odpad a čistia cesty. Východiskom je zavedenie parkovacej politiky, systému, ktorý urobí cesty prejazdné, križovatky prehľadné, chodníky bezpečné a parkovanie usporiadané.“ Starosta zároveň účastníkom rokovania zdôraznil: „Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna.

Účastníkov pracovného stretnutia informoval Miroslav Štefánik, prednosta úradu, o snahe zvýšiť priamy vjazd a operatívnosť zásahov záchranných zložiek. „Budeme radi ak nás na základe vlastných skúseností budete informovať o reálnej situácií a možných zlepšeniach statickej dopravy, ktoré nemôžeme vnímať ako kritiku, ale podnety na neustále zlepšovanie dopravnej situácie.

Riaditeľ OLO Roman Achimský na stretnutí informoval, že zvýšil komunikáciu so správcami bytových domov a v nevyhnutných prípadoch zabezpečujú odvoz odpadov v náhradných termínoch. Preto podľa neho každé riešenie zvyšujúce priepustnosť ciest je prínosom pre súčasný stav. Veľmi podobne to vnímajú aj hasiči, štátna a mestská polícia, ktorí sa zaujímali aj o smerovanie riešenia parkovania na komunikáciách I. a II. triedy. Zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Adrian Mifkovič upozornil, že požiare áut sú štatisticky častejšie ako požiare v bytoch: „Rýchly zásah v tomto prípade znamená menej hmotných škôd na majetku obyvateľov.“ Na základnú školu Turnianska sa hasiči práve kvôli parkujúcim autám nevedeli dostať, čo spôsobilo omnoho vyššie škody na budove a zariadení.

Na záver stretnutia prisľúbili všetci zúčastnení pripomienkovať výkresy, ktoré budú zverejnené na petržalskej oficiálnej stránke v najbližších dňoch.

Rokovania sa zúčastnili:
Viliam Wall – zástupca veliteľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V
Róbert Orlíček – zástupca veliteľa Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy – Petržalka
Adrian Mifkovič a Viera Krajčovičová – zástupcovia veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy
Juraj Tomášik – zástupca veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka
Roman Achimský – riaditeľ mestského podniku ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Martin Füzek – riaditeľ Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

web od 2day