Pobyty pre sociálne slabšie rodiny zadarmo

Rekreačný pobyt je určený pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v rekreačných zariadeniach MV SR a MO SR po celom Slovensku. Žiadateľ má možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných pobytov. Pobytu sa musí zúčastniť minimálne 1 nezaopatrené dieťa.
Na základe Žiadosti o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt a po splnení všetkých podmienok bude vybraným rodinám v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt do vybraného rekreačného zariadenia vo vybranom termíne. Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia. Podmienky bezplatného pridelenia poukazu na rekreáciu sa viažu na spoločne posudzovanú domácnosť. Na zaradenie žiadosti do výberu musia byť splnené všetky podmienky súčasne – čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima a každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť a prílohy posiela žiadateľ na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k trvalému bydlisku žiadateľa. Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom.

Kontakty na MV SR:   pobyty@minv.sk, 0905 388 462

web od 2day