Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta

Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta

Popis stavby: Účelom umiestnenia cyklotrasy s názvom Starohájska v MČ Bratislava-Petržalka je prepojenie cyklotrasy na Rusovskej ceste veducou popri Chorvátskom ramene s cyklotrasou na Dolnozemskej ceste. Navrhovaná cyklotrasa bude začínať napojením sa na existujúcu drevenú lávku ponad Chorvátske rameno a ukončená bude napojením sa na existujúcu cyklotrasu na Dolnozemskej ceste

Žiadateľ o územné rozhodnutie Hlavné mesto SR Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 19.12.2014
Územné rozhodnutie vydané 16.11.2015 vydané územné rozhodnutie 1949/2015/10-UKSP/Ja-27
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day