Vyhlasujeme 20. ročník súťaže školských časopisov

Petržalka opäť dáva šancu svojim tvorivým žiakom a študentom. Okrem súťaží športového, hudobného, tanečného či výtvarného charakteru, organizuje Miestna knižnica Petržalka už 20. ročník súťaže školských časopisov „Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia“. Budúci redaktori, novinári a grafici, ktorí pod pozorným okom redakčnej rady tvoria v mediálnej oblasti svojej školy môžu opäť využiť šancu získať svojim školským časopisom prestížne ocenenie, ktoré v Petržalke udelia tento rok už po dvadsiaty raz.

Súťažné práce sú hodnotené odbornou porotou v troch kategóriách – mladší žiaci základných škôl (1. stupeň), starší žiaci základných škôl (2. stupeň) a žiaci stredných škôl. Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu a môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie „Skokan roka“, ktoré v minulom roku získal časopis Stopa zo ZŠ Nobelovo nám. 6.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné a stredné školy, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Podmienkou je vyplnenie prihlášky a dodanie dvoch čísel časopisu vydaných v školskom roku 2014/2015.Termín uzávierky 20. ročníka súťaže je 20. máj 2016 a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 16. júna 2016.

Prihlášku a časopisy treba doručiť poštou alebo osobne priniesť na adresu:
Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Zn. školské časopisy

web od 2day