Zápis prváčikov bude v apríli

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 v dňoch

1. apríla 2016 (piatok) od 15,00 hodiny do 18,00 hodiny
a
2. apríla 2016 (sobota) od 8,00 hodiny do 12,00 hodiny.

Zákonný zástupca, ktorý je občanom Slovenskej republiky bez ohľadu na to kde žije, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Nedodržaním prihlasovacej povinnosti sa zákonný zástupca dopustí priestupku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 EUR. Mestská časť Bratislava-Petržalka je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa. Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, taktiež musí oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.

Informácie o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy:

 • Zákonný zástupca vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola).
 • Školské obvody sú určené všeobecne záväzným nariadením č. 13/2015 zo dňa 1. decembra 2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31.8.2016 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ.
 • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 • Pri zápise je zákonný zástupca povinný uviesť osobné údaje: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, ďalej meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov a adresu zamestnávateľa.
 • Zapísať možno dieťa aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť fyzickú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísal do školy, pričom sa preukáže poverením zákonných zástupcov dieťaťa, svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Následne zákonný zástupca požiada riaditeľa školy o povolenie pre svoje dieťa navštevovať základnú školu v zahraničí a dohodne s ním ďalšie podrobnosti osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Ak zákonný zástupca pre svoje dieťa písomne požiada riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do školy a oznámi do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí.
 • Zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zriaďovateľovi.
 • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR.
 • Zákonný zástupca môže výnimočne požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj keď do 31.8.2016 nedovŕšilo šiesty rok veku. K žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2016.
 • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť škole, do ktorej dieťa predtým zapísal.
 • Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.

Pri zápise dieťaťa odporúčame zákonným zástupcom informovať sa o školskom vzdelávacom programe príslušnej základnej školy, záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálno-technických podmienkach školy atď. Veľa dôležitých informácií získa zákonný zástupca na webových stránkach základných škôl.

Školské obvody 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú určené všeobecne záväzným nariadením č. 13/2015 o školských obvodoch zo dňa 1. decembra 2015 s nasledovnými názvami ulíc a číslami bytových domov:

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická ( okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska.

Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova, Krasovského, Muchovo námestie.

Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2, 851 02 Bratislava
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského, Rusovská cesta (čísla 50, 52, 54, 56).

Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska.

Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1, 851 03 Bratislava
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14,14A;Lužná,Šustekova2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,45,47,49,51.

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 50, 52, 54, 56), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská.

Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4, 851 04 Bratislava
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského.

Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova.

Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „B“, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25-39), Žehrianska.

Dni otvorených dverí v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. Budatínska 61          22.3.2016
2. Černyševského 8     16.3.2016 od 15.00 – do 18:00 h
3. Dudova 2                  19.3.2016
4. Gessayova 2            16.3.2016
5. Holíčska 50               16.3.2016
6. Lachova 1                 15.3.2016
7. Nobelovo nám.          6 16.3.2016
8. Pankúchova 4           01.4.2016
9. Prokofievova 5         16.3.2016
10. Tupolevova 20       11.3.2016
11. Turnianska 10         02.3.2016

Školy ponúkajú možnosť zúčastniť sa aktivitách počas celého školského roka, potrebné je vopred sa ohlásiť u štatutárnych zástupcov škôl.

web od 2day