Dni detskej knihy organizovala najaktívnejšia knižnica v bratislavskom kraji

Dni detskej knihy sú tradičným podujatím Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti a slovenskej sekcie IBBY (Medzinárodnej únie pre detskú knihu). Tento rok bude po prvý raz organizovať trojdňový festival Miestna knižnica Petržalka, ktorá bola vybraná ako najaktívnejšia knižnica spomedzi knižníc Bratislavy a bratislavského kraja. V poradí už 33. ročník festivalu pre deti a mládež Dni detskej knihy otvorili štátny tajomník Ministerstva kultúry Igor Adamec a starosta Petržalky Vladimír Bajan v DK Zrkadlový háj 3. mája.

Záštitu nad podujatím, ktoré bolo jednou z najvýznamnejších a najväčších udalostí v histórii Miestnej knižnice Petržalka a zároveň po prvýkrát realizované v tomto rozsahu v mestskej časti Petržalka, prevzal starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan.

Toto výnimočné podujatie sa nieslo v duchu priateľskej tvorivej, súťažno-zábavnej a populárno-náučnej atmosfére počas troch dní na základných školách, materskej škole Petržalky a na pobočkách petržalskej knižnice.

Otváracím komponovaným umeleckým programom sme v Dome kultúry Zrkadlový háj privítali a zoznámili sa osobne s dvadsiadkou vzácnych hostí, tvorcov, spisovateľov a ilustrátorov zo sveta slovenských detských kníh. Spisovatelia Marta Hlušíková, Tomáš Janovic, Branislav Jobus, Barbara Kardošová, Erik Ondrejička, Beáta Panáková, Toňa Revajová, Marta Šurinová a ilustrátori Ďuro Balogh, Martin Kellenberger, Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová-Kkrálová, Mária Nerádová, Daniela Olejníková, Barbora Paulovičová, Miroslav Regítko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár, Alena Wagnerová – mená osobností, ktoré petržalskí školáci osobne spoznali na autorských stretnutiach, workshopoch a výstavách. Výnimočnosť hostí festivalu zdôraznila skutočnosť, že každý z nich získal za svoju tvorbu jedno z najyšších ocenení udeľovaných BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a slovenskou sekciou IBBY, Medzinárodnej únie pre detskú knihu v rámci celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska a Najkrajšie a najlepšie knihy jari, leta, jesene a zimy Slovenska, národné ceny za literárnu a ilustračnú tvorbu pre deti – Cenu Ľudovíta Fullu a cenu Trojruža, či medzinárodné Čestné listiny IBBY.

V deň slávnostného otvorenia festivalu, v popoludňajších hodinách otvorili organizátori spolu s hosťami a deťmi základných škôl dve autorské výstavy. Na rodinnej pobočke Turnianska 10 si môžu čitatelia a tiež verejnosť pozrieť počas výpožičných hodín výstavu Aleny Wagnerovej „Strapoškove farbičky“. Unikátnu časť výstavy tvorí veľmi sympatická výzdoba lemujúca po celej dĺžke vstupnú chodbu pobočky, vytvorená vlastnými rukami školákov pod vedením ilustrátorky. Výstava potrvá do konca júna 2016. Druhou vzácnou a nesmierne zaujímavou výstavou je „Rozprávková cesta“, autorsky pripravená Jurajom Martiškom. Výstavu si môžu čitatelia a verejnosť pozrieť na rodinnej pobočke Prokofievova 5 do konca mája 2016.

Príjemnú slávnostnú atmosféru otváracieho dňa festivalu dotvorila priateľská návšteva Materskej školy, Bzovícka 6 v Petržalke. Svojím zameraním na rozvoj pohybových zručností najmenších detí, športovými projektami pre najmenšie deti patrí táto materská škola medzi zaujímavé miesta Petržalky, ktoré delegácia hostí v sprievode organizátorov so záujmom a radosťou navštívila.
Druhý deň festivalu, 4. mája, bol celý venovaný stretnutiam a tvorivým aktivitám hostí s deťmi základných škôl, materskej školy a čitateľmi petržalskej knižnice. Do projektu sa aktívne zapojili základné školy v pôsobnosti mestskej časti Petržalka – ZŠ Holíčska 50, ZŠ Dudova 2, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Lachova 1, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Nobelovo nám. 6 a ZŠ Turnianska 10, ZŠ internátna pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1 v pôsobnosti VÚC Bratislava a Materská škola Bulíkova 25. Hostiteľské základné školy vytvorili veľmi priateľské tvorivé podmienky pre všetky aktivity. Väčší žiaci aj menší žiačikovia, ktorí sa tvorivých literárnych aj výtvarných stretnutí zúčastnili, boli veľmi milí, pripravení. Aj tí, ktorí knižky nečítali živo diskutovali a pýtali sa na rôzne témy.
Dopoludnie druhého dňa patrilo v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici odbornému semináru pod názvom „Na ceste s detským čitateľom/k detskému čitateľovi“. Seminár mapoval stav a analýzu v čítaní detí a mládeže, hľadal odpovede na otázky prečo „… niečo pri čítaní zaberá, a niečo vôbec nie…“, hľadal cesty, ako sa priblížiť k detskému čitateľovi. V odborných príspevkoch bola venovaná pozornosť usmerňovaniu a stimulácii procesu rastu dieťaťa v čítaní s porozumením, odovzdávaniu praktických skúseností v práci s detským čitateľom a v procese čítania detskej literatúry.
„Animačný expres“ priniesol žiakom základných škôl, ako jedno zo sprievodných podujatí druhého dňa, výber animácií z Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácií Bratislava. Premietali sa skvelé animované filmy, besedovalo sa s tvorcami a vyskúšali sa tiež tvorivé dielne na pobočkách Vavilovova 26 a Prokofievova 5. Tak, ako spisovatelia radi prichádzajú medzi svoich čitateľov, aj tvorcovia filmov pre deti k nim radi prichádzajú, sú zvedaví na ich zážitky z filmov, radi im prezradia aj tajomstvá o tom, ako ožije rozprávka z knihy v animovanom filme.

Výnimočnosť festivalu umocnilo posolstvo, ktoré sme poslali naším chorým, hospitalizovaným kamarátom na Kliniku pre deti a dorast na Antolskej ulici 11 v Petržalke vo forme otvorenia samoobslužnej „Miniknižnice“, ktorú tvorí stovka kníh pre deti a mládež, doplnená šiestimi obrazmi – vybratými ocenenými ilustráciami z ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava.
V popoludňajších hodinách, po ukončení aktivít s deťmi na školách a pobočkách knižnice, sa hostia festivalu – spisovatelia a ilustrátori spolu s organizátormi stretli v priestoroch neobvyklej kaviarne „Lepšosvetko“, prevádzkovanej NO Lepší svet, ktorej jedno z pracovísk sa nachádza v Petržalke. Kaviareň „Lepšosvetko“ bola vybratá ako druhá zaujímavosť Pertžalky, kde sa o obsluhu zákazníkov starajú priamo klienti zariadenia pod dohľadom odborných pracovníkov.

Tretí deň, 5. mája, pokračoval v dopoludňajších hodinách maratón stretnutí a tvorivých dielní so spisovateľmi a ilustrátormi. Na rodinnej pobočke Turnianska 10 si šikovní žiaci, delegovaní do „Čitateľskej olympiády“ zasúťažili a porovnali svoje čitateľské vedomosti.

Záver festivali zhodnotila riaditeľka knižnice PhDr. Katarína Bergerová: „Festival sme ukončili a zhodnotili spolu s partnermi v dopoludňajších hodinách na rodinnej pobočke Prokofievova 5.
33. ročník festivalu Dni detskej knihy naplnil očakávania všetkých zúčastnených, naplnil jeho hlavnú myšlienku a poslanie – populárnou, zábavno-náučnou formou podporovať záujem a vzťah detí a mládeže k literatúre, čítaniu a knihám. Organizátorom priniesol nové poznatky, skúsenosti a partnerstvá, vďaka ktorým budeme môcť rozvíjať a skvalitňovať prácu knižnice vo vzťahu k detskému a „mladému dospelému“ čitateľovi, ak aj k obyvateľom mestskej časti Petržalka. Počas trojdňového programu bolo celkove zrealizovaných 43 podujatí pre deti, do prípravy a realizácie sa zapojilo 16 knihovníkov a 6 z desiatich pobočiek petržalskej knižnice, 10 základných škôl a dve materské školy Petržalky.“

Miestna knižnica Petržalka ďakuje starostovi Petržalky, Vladimírovi Bajanovi, všetkým partnerom, spoluorganizátorom, oddeleniam kultúry, školstva a športu Miestneho úradu Petržalka, základným a materským školám Petržalky, hosťom a spolutvorcom programovej náplne festivalu a Kultúrnym zariadeniam Petržalky, pedagógom a knihovníkom Miestnej knižnice Petržalka za podporu, ochotu, nezištnú pomoc, pochopenie a za vytvorenie výnimočnej tvorivej a priateľskej atmosféry počas prípravy aj priebehu tohto významného podujatia.

13116342_214201938963526_1148853903926092107_o ZŠ Prokofievova Boris Šima a Vladimír Malík (6) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13147823_214202782296775_8923637407135755081_o

DSC_5191 DSC_5180 DSC_5223

Sprievodné podujatia:

Sestava 1 Straposkove farbicky - DL format - POZVANKA - s nazvom

web od 2day