Ocenenie Detský čin roka 2016 si prevzali hneď dvaja žiaci

Už jedenásty raz ocenila petržalská radnica žiakov základných škôl za ich vynikajúce študijné výsledky a reprezentovanie mestskej časti na celoslovenských súťažiach. Junior osobnosť Petržalky je súčasťou sprievodných podujatí v rámci festivalu Dni Petržalky a je taktiež významnou udalosťou v živote základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Projekt pomáha zvyšovať motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, podnecuje k humánnemu konaniu a vytváraniu pozitívnych príkladov medzi rovesníkmi.

Zástupca starostu Michal Radosa a Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva a športu dnes slávnostne poďakovali 9 žiakom základných škôl za vynikajúce výsledky v školskej i mimoškolskej činnosti. Na návrh pedagógov zo ZŠ Turnianska získal tento rok ocenenie v kategórii „Detský čin roka“ Patrik Jankovič, žiakovi 8.A triedy za humánne správanie a charitatívnu činnosť ľuďom, ktorí to potrebujú. Patrik a jeho rodičia už takmer rok cestujú ráno na druhý koniec Bratislavy – do občianskeho združenia Armády spásy na Slovensku. Otec je invalidný dôchodca a mamička upratovačka, takže peňzí nemajú nazvyš, zato srdce a chuť pomáhať ľuďom v núdzi je obrovská. Patrik tam má svoje povinnosti. Ponalieva čaj, pomôže pri výdaji jedla, odnesie riad, poutiera stoly a pomáha aj pri výdaji čistého oblečenia. Za svoju pomoc a charitatívnu prácu nehanbí, ale nerozpráva o nej, berie to ako samzrejmosť. „Tie príbehy, ktoré rozprávajú sú často neuveriteľné, ale pre mňa poučné. Hovorím im, že stále je šanca na iný život, ale musia prestať piť a viac sa snažiť“, povedal po prevzatí ocenenia tento skromný pätnásťročný chlapec.

IMG_0548

Ďalší návrh do kategórie Detský čin roka poslal kolektív pedagógov zo ZŠ Holíčska. Nikolka Gabriela Marienčíková z 5. A triedy má 11 rokov a je veľmi dobrou žiačkou. Spolu s mamičkou zareagovali na výzvu na pomoc dievčatám a ženám, ktoré v dôsledku choroby stratili vlasy. Rozhodli sa, že sa o svoje „koruny krásy“ rady podelia. Zaregistrovali sa na internete a zakrátko sa im ozvala jedna televízia, ktorá hľadala vlasy pre 17-ročnú Ivanku – dievča z východného Slovenska, ktorá v dôsledku genetickej choroby prišla o vlasy, obočie aj mihalnice. Jej príbeh Nikolku Gabrielu natoľko dojal, že spolu s ďalšími dvomi dievčatami súhlasila dať sa pre ňu ostrihať priamo v štúdiu. V zákulisí sa stretla osobne aj s Ivankou, ktorá je, podľa jej vyjadrenia, krásna aj bez parochne. „Veľmi si želám, aby jej vlasy opäť začali rásť a dúfam, že Ivanke darované vlasy pomôžu a občas pripomenú, že stále sú medzi nami dobrí ľudia s veľkým srdcom,“ dodala Nikolka Gabriela.

IMG_0575

Na slávnostnom oceňovaní, ktoré tento rok moderátorsky bravúrne zvládol Roman Bomboš, Petržalka ďalej ocenila deväť najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorí reprezentovali svoju školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach, postupových súťažiach, víťazi rôznych športových disciplín a tiež žiaci, ktorí svoje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky potvrdili aj v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom meradle. Medzi ocenenými boli aj žiaci, ktorí svojím humánnym správaním preukázali veľký zmysel pre zodpovednosť a svojou charitatívnou činnosťou pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Spoznáme mimoriadnych žiakov, pre ktorých je poskytnutie pomoci úplnou samozrejmosťou.

Junior osobnosťami Petržalky v roku 2016 sa stali:

1. Marina Kolar je talentovanou a cieľavedomou žiačkou 8.B triedy zo ZŠ Budatínska s mnohými jasnými záľubami. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch. Všetky súťaže, ktorých sa zúčastnila, boli pre ňu výzvami, s ktorými sa hrdinsky popasovala. Medzi najlepšie dosiahnuté výsledky dosahoval v tomto školskom roku patrí 2. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a v predchádzajúcich ročníkoch sa umiestnila na 1. mieste v obvodnom kole dejepisnej olympiády. Úspechy nedosahuje len v spoločenskovednej a umeleckej oblasti. Záľubu nachádza aj v matematike. Je úspešnou riešiteľkou matematickej olympiády, Pytagoriády i matematickej korešpodenčnej súťaže Klokan. Školu úspešne reprezentovala vo volejbale a na ľahkoatletických pretekoch. Svojim správaním a zodpovedným prístupom k plneniu povinností je vzorom pre svojich spolužiakov.

IMG_0386

2. Roman Michelko je výborným žiakom 9.A triedy zo ZŠ Černyševského. Počas celej školskej dochádzky dosahuje výborné študijné výsledky, ktoré potvrdil aj v tohtoročnom celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, keď v oboch testovaných predmetoch dosiahol výsledky nad celoslovenský priemer. Svoju školu prezentoval v rôznych predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Spomeňme dejepisnú a chemickú olympiádu, kde sa v oboch súťažiach umiestnil na 1.mieste, tiež bol úspešným riešiteľom matematickej olympiády, Sudoku, matematickej súťaži Matboj a úspešných riešiteľom v krajskom kole chemickej olympiády. Je nielen vynikajúcim žiakom, ale aj výborným organizátorom. Ochotne pomáhal pri všetkých školských podujatiach a keďže je veľmi zručný, technicky zabezpečoval všetky školské akadémie. Spolužiaci ho hodnotia ako veľmi priateľského, vtipného a zdravo ctižiadostivého.

IMG_0398

3. Norbert Ágh je úspešným žiakom 9.A triedy v ZŠ Dudova. Počas celého štúdia na ZŠ dosahuje vynikajúci prospech a svoju školu reprezentoval vo viacerých súťažiach na okresnej i krajskej úrovni. Je úspešným riešiteľom okresného kola matematickej olympiády, v obvodnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadil 4. miesto, v informatickej súťaži iBobor tento rok patril medzi 100 najúspešnejších riešiteľov z celého celého Slovenska vo svojej kategórii. Najradšej však školu reprezentuje v kolektívnych športoch. Aj jeho pričinením škola vyhrala okresné kolo futbalového turnaja McDonald Cup, 1. miesto v okresnom kole v hádzanej a tiež 3.miesto v okresnom kole basketbalu. Noro je nielen vynikajúcim žiakom, ale je aj skromný a priateľský spolužiak, ktorý nikdy neodmietne pomoc ak ho o to požiadajú. Pravidelne pomáha pri organizovaní akcií pre mladších spolužiakov a pri organizovaní okresných a krajských kôl súťaží organizovaných ich školou.

IMG_0410

4. Simona Jančeková je talentovanou žiačkou 8.B triedy zo ZŠ Holíčska. Počas celého štúdia dosahuje vynikajúce výsledky s výborným hodnotením. V štúdiu sa ľahko a so záujmom orientuje vo všetkých predmetoch. Najvýraznejšie úspechy však dosahuje v matematike. Od 5. ročníka úspešne reprezentovala školu a umiestňovala sa na 1. alebo 2. mieste v matematickej olympiáde alebo Pytagoriáde. Výrazné úspechy dosiahla v informatickej súťaži iBOBOR, kde sa stala najúspešnejšou riešiteľkou a získala 100 % bodov. Tiež získala maximálny počet bodov v matematickej súťaži Pangea. V obvodnej dejepisnej súťaži Historia magistra vitae so svojim projektom obsadila 3. miesto. Simonka okrem matematiky rada športuje a číta. Je výraznou osobnosťou a pozitívnym vzorom pre svojich spolužiakov.

IMG_0427

5. Patrik Majerčin úspešným žiakom 9.B triedy zo ZŠ Lachova. Dosahuje vyborné vysledky vo všetkych vzdelávacích oblastiach, má všestranné záujmy a vyniká vo viacerých predmetoch. Úspešne reprezentoval svoju školu v súťažiach z prírodovedným aj humanitným zameraním, ako aj v športových súťažiach. Z jeho získaných úspechov vyberáme aspoň niektoré: vynikajúce dve 1. miesta v okresnom kole matematickej olympiády v 8. aj v 9. ročníku, či 4. miesto v okresnom kole Pytagoriády. V olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry sa umiestnil na 4. mieste. Školu reprezentuje aj v kolektívnych športoch najmä volejbal, futbal, hádzaná a stolný tenis. Ochotne poradí a rád pomôže svojim spolužiakom a preto sa teší veľkej obľube medzi svojimi rovesníkmi.

IMG_0436

6. Patrik Török je talentovaným žiakom 9. A triedy zo ZŠ Nobelovo námestie. Športu, konkrétne judu, sa venuje od svojich 6 rokov. Sebadisciplína, cieľavedomosť a vytrvalosť priniesli Patrikovi postupne vynikajúce úspechy. Doteraz získal viac ako 30 ocenení v domácich i medzinárodných súťažiach. 12-krát 1.miesto; 8-krát 2.miesto; 6 tretích miest. Zvlášť cenné sú jeho úspechy z medzinárodných turnajov: 1. miesto v Poľsku, dve 1. miesta v Ostrave a Rimavskej Sobote, 2. miesto v Nemecku a 3. miesto v Škótsku. Je niekoľkonásobným držiteľom titulu Majster SR v kategórii starších žiakov. Úspešne absolvoval skúšky technickej vyspelosti a je držiteľom 1. Kyu – hnedého opasku. V súčasnosti je členom reprezentácie SR v jude a reprezentuje Judo klub Slávia STU Bratislava. Patrik svoje všestranné kvality dokázal aj pri testovaní deviatakov a od budúceho školského roka bude navštevovať športové gymnázium. Spolu s bratom a matkou sa ako dobrovoľník zúčastňuje podujatí pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, pre ktorých je svojou bezprostrednosťou a empatickým prístupom nielen dobrým kamarátom, ale aj vzorom. Spolužiaci sú na neho hrdí a majú ho radi, pretože ich dokáže usmerniť, odľahčiť napätú situáciu humorom a udržať veselú atmosféru.

IMG_0449

7. Zuzana Zsilleová je úspešnou žiačkou 8.C triedy zo ZŠ Pankúchova. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a na každom vysvedčení má vždy samé jednotky. Je členkou školského parlamentu a podieľa sa na realizácii viacerých školských charitatívnych aktivít. Spomeňme dobrovoľnícku činnosť ku Dňu narcisov, zabezpečovala školský karneval či Halloweenské dobrodružstvá. Zuzka je veľmi ústretová a rada pomôže spolužiakom s učivom alebo domácimi úlohami. Svoju školu reprezentovala vo viacerých súťažiach – Dejepisnej olympiáde, Pytagoriáde, Biblickej a Geografickej olympiáde. Najlepšie výsledky dosahuje v športových súťažiach. V tohtoročnom okresnom kole cezpoľného behu sa umiestnila na
2. mieste, v bežeckých disciplínach získala 1. a 3. miesto a v stolnom tenise družstiev zase 2. miesto. Zuzka je aktívnou športovkyňou, pod dozorom skúseného trénera tvrdo trénuje a pôsobí aj ako trénerka začínajúcich tenistov. Nepochybne patrí k dievčatám, ktoré sú pozitívnym príkladom pre svojich rovesníkov.

IMG_0462

8. Martin Nicolas Gumbír je talentovaným žiakom 7.A triedy zo ZŠ Tupolevova. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky, ale ocenenie si zaslúži aj za aktívnu prácu v žiackom školskom parlamente a pri organizovaní školských podujatí. Martin dosiahol viacero výnimočných úspechov, z ktorých vyberáme 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády a postup do krajského kola, kde sa umiestnil na 3. mieste. V dejepisnej súťaži Historia magistra vitae bol ocenený jeho projekt pod názvom História dostihov. Veľmi iniciatívne pristupuje k ochrane životného prostredia a osobne sa zapojil do činností na pomoc migrujúcim žabám. Svoj pozitívny vzťah k prírode preukazuje aktívnym zapájaním sa do separovaného zberu. Okrem prírody má rád aj hudbu a sám aktívne hrá na bicie v ZUŠ ART Pegas. Prezentuje sa na školských kultúrnych podujatiach, ale možno ho vidieť aj na verejných vystúpeniach.

IMG_0479

9. Natália Kalčíková je slušnou a zodpovednou žiačkou 8. ročníka zo ZŠ Turnianska 10. Miluje literatúru, biblické príbehy, rada recituje, ale najradšej sa venuje vlastnej literárnej tvorbe, dokonca pracuje na vlastnej knihe. Z prečítaných kníh čerpá múdrosť, skúsenosti a bohatú slovnú zásobu. Na rozdiel od ostatných mladých ľudí k svojmu životu prekvapivo nepotrebuje mobil a namiesto toho v jej taške nájdete milované knihy, v ktorých hľadá svoje vzory. Natália sa každoročne zapája do viacerých súťaží a olympiád. Bodovala v krajskom kole dejepisnej a biologickej olympiády, z ktorej postúpila do celoštátneho kola. V celoslovenskej súťaži vlastnej tvorby-Petržalské súzvuky Ferka Urbánka získala 3. miesto a rovnaké úspešné miesta získala v recitačnej súťaži Hviezdoslalvov Kubín a tiež v Biblickej olympiáde.

IMG_0495

O kultúrny zážitok všetkých prítomných sa postarali tanečnice z Haló, haló, petržalský folklórny súbor Hájenka a hudobná skupina zo ZUŠ J. Albrechta. Na záver pripravila samospráva pre ocenených, ich rodinu a učiteľov malé občerstvenie.

IMG_0336 IMG_0615 IMG_0620

IMG_0634 IMG_0693 IMG_0714

web od 2day