Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 učiteľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením.

Cieľom programu je motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, nakoľko existuje viac problémov, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces, jeho výsledky, ako aj samotný priebeh výučby a mieru spokojnosti učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov. Medzi také patrí výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov v porovnaní s priemerným platom v Bratislavskom kraji, či fluktuácia učiteľov z verejných škôl do škôl s inými zriaďovateľmi alebo do iných profesií. Aj tento rok vyčlenila samospráva 22,5 tisíc, ktorými chce motivovať svojich učiteľov k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. Učitelia si týmto spôsobom navzájom pomáhajú pri tvorbe názornejšej a pre deti atraktívnejšej formy odovzdávania vedomostí. Ďalším benefitom programu je, že najlepšie projekty budú postupne začlenené do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. Tento rok rozšírili kritéria podporených projektov o posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu.

Na základe schváleného materiálu vyzýva Petržalka všetkých pedagógov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac. Vyplnený formulár pošle uchádzač v elektronickej podobe najneskôr do 31. augusta 2016. Viac informácií získajú pedagógovia na Oddelení školstva a športu. Projekty aj tento rok vyhodnotí odborná komisia do konca septembra 2016.

web od 2day