Centrum pre deti s viacnásobným postihnutím je už otvorené

Na Blagoevovej 10 -12 sa uskutočnila posviacka Denného centra Baobab. Projekt Denného centra Boabab vznikol spoluprácou Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur a občianskeho združenia Baobab. Projekt podporila organizácia Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen. Posviacku vykonala seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Sidónia Horňanová za účasti emeritného biskupa a kazateľa Júliusa Fila.

Deti s viacnásobným postihnutím nie sú plnohodnotne umiestniteľné v školských ani sociálnych zariadeniach a často zostávajú doma. Bez denného navštevovania kolektívu sú preto ochudobnené o bežné radosti a zážitky s tým spojené. Otvorením Denného centra Baobab sa otvára možnosť socializácie detí s viacnásobným postihnutím v čo najskoršom veku. Centrum poskytuje sociálne služby ambulantnou formou pre maximálne 15 detí. Prioritne je určené pre deti vo veku od 3 rokov, ktoré neboli prijaté do špeciálnych materských škôl, nakoľko nedosahujú potrebnú mieru samostatnosti. Deti tu môžu rozvíjať svoj potenciál, napredovať a dosahovať maximálnu možnú mieru samostatnosti.

“Kladieme za cieľ aplikovať liečebno-pedagogický prístup a poskytovať deťom bežné denné zážitky ako majú deti v materských školách. Naše deti môžu zažiť kolektív a zažiť si aj to, že musím chvíľu počkať, či ukázať na to čo chcem. Vďaka tomu je dieťa motivované hľadať iné formy prejavu, komunikácie. Vzhľadom na to, že tieto deti často neovládajú hovorenú reč, otvára sa priestor na rozvoj alternatívnej formy komunikácie ako sú gestá, piktogramy, komunikátory. Nechceme aplikovať sterilný prístup, v ktorom všetko za deti robia iní a vedú ich k pasivite. Naopak, chceme im v dennom centre Baobab vytvárať inšpiratívne prostredie bežného života v kolektíve. Deti tak majú oveľa viac podnetov a aj intenzívnejšie vnímajú, čo sa okolo nich deje. A to je naším cieľom. Tieto deti sú schopné napredovať, len na to potrebujú čas a prispôsobené podmienky,“ povedala riaditeľka centra PhDr. Mária Tomaško.

Vďaka finančným prostriedkom získaným z rôznych projektov a grantov trávia deti čas v kvalitne a funkčne zariadenom priestore v dlhodobo prenajatom nebytovom priestore petržalského sídlisku. „Pri dennom centre Baobab sa zároveň prejavuje odborná pomoc zahraničného partnera. Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, ktorá od roku 2013 prevádzkuje Domov seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure, bola založená v spolupráci s Evanjelickým diakonickým dielom Gallneukirchen v Rakúsku, ktorý má 140 ročnú skúsenosť s poskytovaním sociálnych služieb,“ dodal prof. ThDr. Dr. h. c. Július Filo, riaditeľ Neziskovej organizácie Diaconia Sv.Jur.

img_3321 img_3331 img_3334

img_3340 img_3345 img_3360

web od 2day