Petržalka je senior friendly

Demografický vývoj je neúprosný a v roku 2020 bude mať Bratislava toľko seniorov, koľko obyvateľov má v súčasnosti Petržalka. Aj napriek zvyšovaniu počtu seniorov, sú títo často na okraji záujmu a života spoločnosti. Kľúčom je presadzovanie filozofie aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Petržalka aj v tejto oblasti získala ocenenie za svoju prácu.

Projekt „Senior Friendly – priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom“, má za cieľ oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. „Upriamuje pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom,“ povedala na slávnostnom odovzdávaní cien PhDr. Lívia Matulová Osvaldová CSc., riaditeľka Klubu Luna Senior Friendly. Čestné uznanie za poskytovanie sociálnych aktivít pre seniorov nad rámec zákonných povinností si na slávnostnom oceňovaní prevzal starosta Vladimír Bajan.

Komisia ocenila niekoľkoročný aktívny prístup Petržalky k potrebám seniorov aj nad rámec povinností, ktoré ukladá zákon, ako napríklad zriadenie 6 denných centier, kde je seniorom poskytovaná záujmovo umelecká činnosť, aktivity na zvyšovanie počítačovej a mentálnej gramotnosti, rôzne formy besied a workshopov. V ostatných rokoch prešli takmer všetky rekonštrukciou, zvýšil sa ich štandard, bezpečnosť a mobilná dostupnosť. Ďalej je to Sociálna výdajňa, ktorú Petržalka zriadila ako prvá v Bratislave v roku 2011 a ročne ju navštívi viac ako stovka seniorov. V zmysle prijatých Zásad o poskytovaní sociálnej výpomoci v stave náhlej núdze poskytuje petržalským seniorom jednorazovú sociálnu výpomoc a poskytuje mesačne príspevok na stravovanie pre štyristo seniorov. Na základe podnetu starostu pracuje v Petržalke Rada seniorov, zložená z 9 členov, ktorá funguje ako poradný orgán starostu, a aktívne reaguje na požiadavky seniorov, ako aj na potreby vyplývajúce z demografických trendov spoločnosti. Medzi pravidelné projekty realizované samosprávou patrí vždy v októbri festival aktívneho starnutia „Seniorfest“, stretnutia pre seniorov s významným životným jubileom pod názvom „Jubilanti“ a od roku 2012 organizuje podujatie „Most generácií“, ktoré spája seniorov s deťmi a generáciou v produktívnom veku. Mestská časť aktívne podporuje činnosť speváckeho klubu seniorov Melódia a umeleckého združenia seniorov Petržalčanka, ktoré reprezentujú našu mestskú časť aj za hranicami Petržalky. Taktiež spolupracuje s Jednotou dôchodcov na Slovensku a so Združením kresťanských seniorov Slovenska.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar, ktorí udeľujú ocenenia každoročne v štyroch kategóriách – veľké spoločnosti, stredné spoločnosti, malé firmy vrátane živnostníkov a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Záštitu nad podujatím prevzal Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

img_3533 img_3536 img_3540

img_3572 img_3580 img_3597

web od 2day