Rada seniorov predstavila plány na rok 2017

Poradný orgán starostu, ktorý funguje od júla minulého roka, dal podpisom štatútu nový rozmer vzájomnej spolupráci medzi samosprávou a seniormi. Štatút upravuje nielen postavenie, pôsobnosť, zloženie ako aj základné činnosti. Medzi ne patrí napríklad to, že Rada seniorov bude dávať starostovi podnety na zvýšenie životnej úrovne, ochrany a dodržiavania práv seniorov.

V stredu predložili seniori starostovi plán činnosti na rok 2017 v súlade s vládnym dokumentom Program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 a Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2013-2017. „Naše aktivity budú stáť prioritne na štyroch pilieroch – osveta v oblasti poskytovania úverov a pôžičiek, aktivizovanie seniorov prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, dobrovoľnícka práca, udržiavanie a budovanie nových vzťahov s mladšou generáciou“, predostrela základný návrh plánu činnosti Alžbeta Korbelová. Starosta si taktiež vypočul jednotlivých členov, ktorí sa pochválili skutočne pestrou paletou aktivít, ktoré počas roka 2016 zorganizovali či už na úrovni šiestich denných centier alebo v spolupráci so samosprávou, materskými a základnými školami, Jednotou dôchodcov a ďalšími organizáciami. Členovia rady poďakovali za príjemne strávený mesiac úcty k starším vďaka SeniorFestu.

Starosta vyzdvihol ich nadšenie a entuziazmus, ktorý je cítiť z každej aktivity a špeciálne poďakoval obom seniorským súborom za reprezentáciu Petržalky aj za jej hranicami. „Spoločne so seniormi chceme pripraviť návrhy dlhodobo udržateľných aktivít, ktoré by prilákali seniorov do našich denných centier. Seniorov aj v Petržalke pribúda a je nevyhnutné už teraz nastaviť systém tak, aby mali vytvorený priestor na svoju realizáciu a cítili sa stále užitoční a potrební“, povedal starosta Vladimír Bajan na záver stretnutia. Potom spoločne zablahoželali Alžbete Korbelovej za získané ocenenie, ktoré jej udelil Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji.

img_3620 img_3615 img_3640

img_3645 img_3652 img_3695

web od 2day