Vymieňali sme si skúsenosti s Nemeckom

Stredisko sociálnych služieb Petržalka včera privítalo sedem hostí z nemeckého AWO Schleswig Holstein, ktorí prišli spoznávať vzdelávací proces prípravy pracovníkov pre prácu so seniormi ako aj ich pracovné podmienky na Slovensku. AWO je organizácia združujúca verejných poskytovateľov sociálnych služieb v Nemecku v 16 spolkových krajinách. Zabezpečuje a sprostredkúva starostlivosť o rodinu, mladých, seniorov, migrantov a o ľudí zo sociálnym, pracovným a psychickým problémom. Služby zabezpečujú v domovoch opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov, v denných servisných centrách, v detských centrách, centrách pre mládež a poradenských centrách. Okrem toho zabezpečujú aj celoživotné vzdelávanie pre personál.

Sedem vybraných účastníkov z AWO má počas jedného týždňa nielen spoznať náš sociálny systém, ale si aj vymeniť poznatky a najmä skúsenosti pri práci so seniormi. V rámci projektu Erasmus+ (Learning mobility of individuals 2015-2017) hostia navštívili oba objekty, kde mestská časť poskytuje sociálne služby obyvateľom – na Vavilovovej aj na Mlynarovičovej – spolu s prezidentkou Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách a Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mgr. Máriou Kovaľovou, PhD., ktorá sa venuje problematike poskytovania a kvality sociálnych služieb na Slovensku.

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Mgr. Soňa Chanečková hostí privítala v zariadení na Vavilovovej ulici, kde im opísala dôvod zriadenia, funkcie a najmä fungovanie oboch zariadení. „Sú to účelové pobytové sociálne zariadenia na zabezpečovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej, obslužnej a inej činnosti, a to s nepretržitou prevádzkou na obdobie jedného roka,“ priblížila na úvod. Pobytové sociálne zariadenia poskytujú seniorom komplexný program so širokou škálou služieb. V rámci odbornej činnosti sledujú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri obnove schopnosti občanov viesť samostatný život a tiež pomoc pri začlenení klienta do spoločnosti. Súčasťou odbornej pomoci je tiež zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie. Petržalským seniorom sa v rámci obslužnej činnosti poskytuje ubytovanie v jedno-, dvoj- alebo trojlôžkových izbách s príslušenstvom. Súčasťou ubytovacích služieb je pravidelná strava a kompletná údržba bielizne a šatstva. „Pre ubytovaných seniorov zabezpečujeme voľnočasové aktivity a tiež pomáhame udržiavať kontakt s rodinou, známymi a priateľmi“, doplnila zoznam poskytovaných služieb a dodala, že zariadenie tiež poskytuje prístrešok pre rodiča s deťmi a núdzové bývanie krátkodobého charakteru. Taktiež poskytujú opatrovateľskú službu v pohodlí domova a rozvoz obedov seniorom v pracovných dňoch. Kolegovia z Nemecka mali množstvo otázok predovšetkým na dĺžku pobytu klienta v zariadení, aký postup je po prijatí matky s deťmi, ktorá sa ocitla v núdzi a aké sú formy pomoci, aké sú platové podmienky opatrovateliek a aké sú im poskytované benefity… Spoločne sa zhodli, že najväčším problémom nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku je nedostatok opatrovateliek. Aj napriek tomu, že Petržalka získala grant na zamestnanie viac ako 20 opatrovateliek, nie je v tejto oblasti žiadna ponuka, a tak stále zápasí s nedostatkom personálu a dopyt po sociálnych službách zo strany Petržalčanov stále rastie. Starosta Vladimír Bajan už v tejto súvislosti oslovil predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, aby poskytol na zabezpečenie ubytovania pre opatrovateľky a aj učiteľov budovu niektorého z nevyužívaných internátov. Okrem toho novelou zákona sa zmenili podmienky poskytovania sociálnych služieb a zariadenie na Vavilovovej teraz vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, aby boli splnené priestorové, hygienické a bezpečnostné požiadavky. Mestská časť preto začala s prípravnými prácami, ktoré si takáto rozsiahla rekonštrukcia vyžaduje.

Organizácia AWO bola založená v roku 1919 ríšskou poslankyňou sociálnej demokracie Mariou Juchacz, ako spoločnosť mužov a žien, ktorí sa snažia riešiť sociálne problémy a úlohy. Pôsobí v 30 krajoch SRN prostredníctvom 480 krajských spolkov, v 3800 miestnych spolkoch s 382 000 členmi, 70 000 dobrovoľníkmi a 173 000 zamestnancami. Vo všetkých spolkových krajinách prevádzkuje 14 000 zariadení a 2000 vlastných sociálnych zariadení a školských zariadení. So vzdelávacou organizáciou Schleswig Holstein spolupracujú už viac ako 7 rokov.

img_3723 img_3726 img_3729

img_3740 img_3744 img_3750

web od 2day