Návrh na vydanie užívacieho povolenia pre stavebné objekty SO 06.1.2 Ochrana existujúcich plynovodov, SO 06.11 Ochrana vodovodu DN 1400, SO 43.1 Silnoprúdové rozvody – preložka vedení 22 kV BVS, a.s., SO 44.1 Silnoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie okružnej križovatky, SO 44.2 Silnoprúdové rozvody – preložka prípojky NN pre reklamnú tabuľu, SO 45.1 Slaboprúdové rozvody – preložka optických káblov UPC BROADBAND SLOVAKIA , SO 45.2 Slaboprúdové rozvody – preložka káblov a zariadení SITEL s.r.o. , SO 45.3 Slaboprúdové rozvody – preložka signalizačného kábla BVS, a.s., v rámci stavby Južné mesto, Bratislava – Petržalka, Primárna infraštruktúra, VOK, komunikácie a inžinierske siete

Návrh na kolaudáciu sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml. Uvedené vydané dokumenty sú uverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day