Učiteľ, na ktorého ste nikdy nezabudli?

Keby vám niekto položil túto otázku, čo by ste odpovedali? Museli by ste dlho rozmýšľať alebo by ste si hneď vedeli spomenúť dokonca na niekoľkých? „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ je ocenením určeným práve pedagógom, ktorí sa počas výkonu svojho poslania dotkli vašich sŕdc a navždy v nich zanechali krásny pocit, milú vetu ale možno aj prísny pokyn, vďaka ktorému ste vo svojom živote menili veci k lepšiemu. Aj tento rok vyzýva petržalská samospráva vás všetkých, aby ste práve týchto nezabudnuteľných navrhli na toto mimoriadne ocenenie.

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v roku 2017 organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie súčasných aj bývalých pedagógov v rámci kategórie „UČITEĽ NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“, ktorí sa svojim pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im aj ich rodičom pomôcť častokrát aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ na bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia

do 24. februára 2017 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, Oddelenie školstva a športu.

Predložené návrhy musia obsahovať tieto náležitosti:
a) meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, názov materskej školy alebo základnej školy v ktorej pôsobil, zdôvodnenie návrhu – prečo by navrhovanému mal byť udelený titul „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“, kontakty na navrhovaného (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska),
b) meno a priezvisko navrhovateľa, kontakty (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska).

web od 2day