Dni otvorených dverí v základných školách

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosi mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 7. – 8. apríla 2017. Základné školy každoročne organizujú pred zápisom detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim prváčikom všestranné informácie o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke školskej jedálne. Uvedené dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej a záujmovej činnosti, realizácii projektov, dosiahnutých úspechoch a získať ďalšie informácie o škole. Počas návštevných dní sa môžu zúčastniť vyučovacích hodín, návštíviť školské kluby detí, záujmové krúžky, ochutnať niektoré zdravé jedlá zo školskej jedálne alebo využiť konzultácie so školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.

Dni otvorených dverí pred zápisom sa uskutočnia v nasledovných termínoch
P.č. Základná škola Dni otvorených dverí
1. Budatínska 23. marca 2017
2. Černyševského 14. marca 2017 od 15:45 – 18:00 h
3. Dudova 25. marca 2017
4. Gessayova 15. marca 2017
5. Holíčska 21. – 23. marca 2017
6. Lachova 30. marca 2017 – prehliadka priestorov školy, účasť na vyučovacích hodinách na 1. aj 2. stupni, poskytovanie poradenstva v súvislosti so zápisom
7. Nobelovo nám. 16. – 17. februára 2017 počas vyučovania a činnosti ŠKD
8. Pankúchova 7. apríla 2017 od 8:45 h – do 11:00 h
9. Prokofievova 15. marca 2017 od 8:30 h – 15:30 h
10. Tupolevova 14. marca 2017 otvorená hodina pre MŠ Iľjušinova
16. marca 2017 o 8:00 h jednotný vstup
11. Turnianska 6. marca 2017
a) dopoludnia: 8:00 – 12:00 h účasť v triedach na vyučovaní,
b) popoludní: 16:00 – 17:00 h
prehliadka priestorov školy, tvorivé dielničky detí , krúžková činnosť

Ďalšie podrobné informácie o dňoch otvorených dverí v základných školách v pôsobnosti mestskej časti sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých základných škôl.

web od 2day