Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu a vonkajšiu gastro jednotku

Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu a vonkajšiu gastro jednotku, Panónska cesta 25

Popis stavby: Ide o rozšírenie existujúceho hypermarketu o dostavbu nákupnej galérie. Rozsah dostavby je jedno prízemné podlažie a vložený administratívny a technický mezzanin. Dostavba bude umiestnená prevažne na ploche existujúceho parkoviska. Ďalej sú navrhované úpravy vnútroareálových komunikácií a parkovísk, úprava a vytvorenie urbanistického priestoru pred vstupmi, za účelom skvalitnenia prístupu a prostredia pre peších návštevníkov.
V areáli bude vybudovaná samostatne stojaca jednotka rýchleho občerstvenia s vlastným parkoviskom

Žiadateľ o územné rozhodnutie TESCO STORES SR a.s., Kamenné nám. 1, 815 61 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 25. 11. 2013 – požiadané o UR na nákupnú galériu a McDonalds

27.4.2016 žiadosť o predĺženie UR na „Nové pripojenie parkoviska sever na Panónsku cestu“

Územné rozhodnutie vydané 1297/2014/10-UKSP/Br-15, 7. 7. 2014

6478/2016/10UKSP/Br12
28.6.2016 predĺženie platnosti UR

Žiadosť o stavebné povolenie podaná 16.10.2015 žiadosť o SP na I.etapu „gastro jednotka McDonalds“

25.11.2016 žiadosť o SP

Stavebné povolenie vydané 23.11.2016 vydané stavebné povolenie na I.etapu „gastro jednotka McDonalds“
2281/2016/10-UKSP/Br-24

23.2.2017 vydané SP
2293/2017/10-UKSp/Br-17

web od 2day