Stali sme sa na pár rokov súčasťou jej rodiny

Aj tieto slová odzneli na včerajšom odovzdávaní ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, kedy Petržalka udeľuje ocenenia učiteľom za dosiahnuté mimoriadne výsledky a taktiež tituly Škola roka najlepšej základnej a materskej škole. Súčasťou slávnostného stretnutia je aj odovzdanie ocenenia „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“. Kým učiteľov nominujú riaditelia škôl, nezabudnuteľného učiteľa Petržalčania. Tento rok návrh predložila pani Viera Luknárová, mamička bývalého žiaka z bývalej ZŠ na Hálovej ulici, ktorá v liste napísala: „Rada by som touto cestou poďakovala človeku, ktorého si nesmierne vážim a budem vždy vážiť, ktorý nedelil čas na prácu a rodinu, ale stali sme sa na pár rokov súčasťou jeho rodiny, nielen jeho žiaci, ale aj my rodičia.“ Jej syn Martin nastúpil ako prváčik v roku 1991 a pani učiteľka ho dokázala na každej hodine zaujať. Pracovala so svojimi žiakmi s nesmiernou láskou a oni ju rešpektovali. Každého jedného z nich poznala veľmi dobre a deti chodili do školy s radosťou. „Aj mimo školy sme sa celé rodiny stretávali, chodili sme spolu na výlety, na stanovačky, na grilovačky, do lesa. Všetko toto dokázala zorganizovať, samozrejme s pomocou detí a nás rodičov, ale tieto aktivity sme robili s radosťou a potešením, cítili sme sa spolu šťastní a veselí a nesmierne nás to po ľudskej stránke zbližovalo a spájalo“, napísala v závere listu pani Luknárová. Tou nezabudnuteľnou učiteľkou, ktorá si z rúk 1. zástupcu starostu Jána Bučana a predsedníčky školskej komisie Ľudmily Farkašovskej prevzala ocenenie za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, je pani Tatiana Salayová.

Ocenenia si prevzali pedagógovia, vychovávatelia aj školská psychologička za ich mimoriadne výsledky v pedagogickej a odbornej činnosti, v mimoškolskej činnosti, v práci s nadanými a talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Ocenenie získavajú aj za výsledky, ktorými prispeli nielen k rozvoju svojich základných či materských škôl, ale aj k rozvoju školstva v našej mestskej časti.

Mgr. Terézia Kóšová
MŠ Holíčska 30

Pani učiteľka Terézia Kóšová pracuje 39 rokov ako učiteľka. Svoje bohaté celoživotné skúsenosti a vedomosti uplatňuje na poste vedúcej metodického združenia materskej školy, v každodennej komunikácii a spolupráci so svojimi kolegyňami a úspešne ich uplatnila aj ako koordinátorka prípravy inovovaného školského vzdelávacieho programu materskej školy. Vedie krúžok fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V rámci projektu „Daruj knihu – čítaj s nami“ zorganizovala „Večer s rozprávkou“. Je autorkou projektu „Bezpečne na ceste“ a vo výchovno-vzdelávacom procese úspešne a systematicky využíva informačno-komunikačné technológie, inovačné metódy a formy a predovšetkým hru. Vynikajúce výsledky dosahuje v spolupráci s rodičmi detí.

Elena Kováčiková
MŠ Iľjušinova 1

Pani učiteľka Elena Kováčiková celý svoj profesionálny život zasvätila výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku. Svoje poslanie učiteľky napĺňa už 40 rokov z toho 28 rokov v materskej škole Iľjušinova. Bohaté vedomosti, skúsenosti a pedagogické majstrovstvo úspešne uplatnila pri realizácii vlastných autorských projektov napr. „Petržalka očami detí“, „Poznávame svet s interaktívnou tabuľou a digitálnymi hračkami“ či Tancujúce hviezdičky“. Pri ich realizácii úspešne využívala moderné digitálne učebné pomôcky, Vypracovala portfólio pracovných listov, grafomotorických cvičení a obrázkových kariet pre edukačnú činnosť. Aktívne spolupracuje s neziskovou organizáciou EDULAB a prezentuje dobrú pedagogickú prax pre rodičovskú a pedagogickú verejnosť. Veľmi úspešná je jej spolupráca so zákonnými zástupcami detí. Pani učiteľka Kováčiková ďakujeme Vám za vašu celoživotnú pedagogickú činnosť.

PaedDr. Eva Severini, PhD.
MŠ Macharova 1

Pani učiteľka Eva Severini pracuje v materskej škole 14 rokov. Je vedúcou metodického združenia, ktorého činnosti zamerala na aktivity, ktoré umožňujú deťom sociálny kontakt a vlastné učenie sa. V rámci edukácie preberá rolu objektívneho diagnostika dieťaťa, ktorým spoznáva a hodnotí deti a vedie ich k samostatnosti. Pracovala ako koordinátorka inovovaného školského vzdelávacieho programu materskej školy a aj školských projektov „Zdravá výživa“, Aktívny režim s fit loptami“ a „Človek, súčasťou prírody“. So svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa úspešne delí so širokou odbornou i laickou verejnosťou aj prostredníctvom rozsiahlej a bohatej publikačnej činnosti nielen v slovenských ale aj v zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch, zameraných na predprimárne vzdelávanie. Pani učiteľka Severini je vždy pozitívne naladená, trpezlivá, empatická, má pozitívny vplyv na formovanie osobnosti detí.

Eva Šmolová
MŠ Lachova 31

Pani Eva Šmolová pôsobila v Materskej škole, Lachova od roku 1981 na poste učiteľky a od roku 1991 do konca decembra 2016 ako riaditeľka. Jej cieľom bolo vytvárať príjemné prostredie pre všetkých zamestnancov materskej školy. Počas svojej pôsobnosti v predprimárnom vzdelávaní sa zapojila aj do projektov „Mám rád seba aj Teba“, „Zdravá škola“, „Krok za krokom“. Materská škola pod jej vedením sa zameriavala na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl, spolupracovala s Gymnáziom, Pankúchova, Miestnou knižnicou na Haanovej ulici a Základnou školou internátnou na Vlasteneckom námestí v oblasti logopedickej starostlivosti o deti. Pod jej vedením dosahovali zamestnanci materskej školy výborné výsledky v spolupráci s rodičmi, o čom svedčia spoločné pútavé podujatia ako sú deň zdravej výživy, šarkaniáda, Svetový deň mlieka, farebný týždeň, zimný výlet do lesa a pod. Pani Šmolová svojim láskavým prístupom si získala srdcia nielen detí, ale aj rodičov. Ďakujeme vám za vašu celoživotnú pedagogickú činnosť.

Mgr. Eva Petiková
ZŠ Dudova

Pani učiteľka Eva Petiková viac ako 32 rokov pôsobí na rôznych, aj riadiacich postoch v regionálnom školstve. Od školského roku 2008/2009 svoju profesionálnu kariéru spojila so ZŠ Dudova. Učí slovenský jazyk a výtvarnú výchovu a súčasne je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry. Pri vedení komisie úspešne uplatňuje svoje bohaté skúsenosti a vedomosti a pomáha svojim mladším kolegom. Každoročne zapája svojich žiakov do súťaží a olympiád Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Bratislava moje mesto, História Magistra Vitae, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, kde sa jej zverenci umiestňujú vždy na prvých troch miestach. Projektové vyučovanie v predmete mediálna výchova, ktoré pani učiteľka často využíva, je u žiakov veľmi obľúbené a touto netradičnou metódou im dokáže zaujímavo priblížiť obsah vzdelávania. Svojím prístupom prebúdza u žiakov záujem a lásku k literatúre a k výtvarnému umeniu. Motivuje svojich žiakov k vlastnej tvorbe, venuje sa im aj vo svojom voľnom čase. S láskou a vždy ochotne poradí a pomôže. Osobitne citlivo a trpezlivo pristupuje k žiakom so zdravotným znevýhodnením a pomáha im pri zdolávaní ťažkostí pri vzdelávaní. Svojim pedagogickým majstrovstvom, profesionalitou, láskavým a citlivým prístupom k svojim žiakom, ochote vždy pomôcť tam, kde je to potrebné je vzorom aj pre ostatných kolegov.

PaedDr. Peter Muzika
ZŠ Holíčska

Pán učiteľ Peter Muzika vyučuje predmety geografia, telesná a športová výchova a je triednym učiteľom v 9. ročníku v ZŠ Holíčska, kde pôsobí od roku 1990. V školstve pôsobí viac ako 37 rokov. Svoje bohaté celoživotné skúsenosti a vedomosti úspešne využíva na poste vedúceho predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy. Vďaka jeho iniciatíve ZŠ dlhodobo organizuje okresné kolá športových súťaží v basketbale. Organizuje súťaže vo vybíjanej, volejbale, basketbale, ľahkej atletike, stolnom tenise a v ďalších súťažiach. Žiaci pod jeho vedením dosiahli popredné umiestnenia na športových postupových súťažiach. Najviac si však cení Pohár starostu Petržalky, ktorý získali chlapci vo futbale v roku 2013 a dievčatá vo futbale v roku 2016. Jeho žiaci dosahujú úspechy aj v geografii. Vytvoril rad vlastných učebných pomôcok, ktoré mu pomohli skvalitniť výučbu geografie. Úspešne zvláda náročnú prácu s problémovými ale i s nadanými žiakmi. Aj vďaka jeho trpezlivej práci pri výučbe plávania sa naučili stovky petržalských detí plávať.

Mgr. Jana Tomašovičová
ZŠ Pankúchova

Pani učiteľka Jana Tomašovičová 18 rokov profesionálnej kariéry spojila so základnými školami v Petržalke, od roku 2007 pôsobí v ZŠ Pankúchova. Učí geografiu a biológiu a na vysokej odbornej a metodickej úrovni vedie predmetovú komisiu Človek a spoločnosť. Svoje bohaté skúsenosti a vedomosti úspešne uplatňuje na II. stupni a odborne a metodicky pomáha aj svojim kolegom, pre ktorých pripravila odborné prezentácie na témy „Inovatívne metódy a netradičné učebné pomôcky vo vyučovaní geografie a biológie“ a „Moje aktivity na hodinách biológie a geografie“. Nimi motivuje, aktivizuje a podporuje individuálne potreby žiakov pri rešpektovaní ich učebných štýlov. Vo vyučovacom procese úspešne uplatňuje digitálne technológie, realizuje projektové vyučovanie, vytvára vlastné interaktívne metodické listy. Odborne a organizačne zabezpečuje školské kolá geografickej olympiády, pripravuje žiakov na postupové súťaže, kde získavajú umiestnenia na prvých miestach. Okrem toho je dlhoročnou členkou odbornej komisie geografickej olympiády. Realizuje projekty Zelená škola a Modrá škola. V rámci nich prehlbuje a rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Spoluorganizuje cykloturistické akcie pre rodičov, žiakov a zamestnancov školy s výkladom o navštívených územiach a vytvorila prvého sprievodu cyklotrasou. Efektívne a účinne pracuje s problémovými žiakmi.

Mgr. Eva Hlistová
ZŠ Prokofievova

Pani Eva Hlistová pôsobí v ZŠ Prokofievova 5 od roku 2004 ako školská psychologička. Realizuje psychologickú diagnostiku, individuálne a skupinové poradenstvo, psychoterapiu, prevenciu
a intervenciu s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Svoje vedomosti a skúsenosti úspešne uplatňuje a pomáha aj v rodinných a sociálnych vzťahoch. Psychologické poradenstvo poskytuje aj zákonným zástupcom a pedagógom. Pre základnú školu nie je však len psychologičkou s vymedzeným odborným pôsobením. V prvom rade je skvelý človek, ktorý je vždy tam kde ju najviac potrebujú žiaci, ich zákonní zástupcovia a učitelia. Pre rodičov vedie rodičovskú skupinu. Svojím pôsobením, odbornou pomocou a podporou ukazuje, že v súčasnom zložitom svete má školský psychológ nezastupiteľné miesto v našich školách. Učiteľov viedla a vedie k tomu, aby dokázali vnímať aj najmenšie detaily detskej duše, aby každého žiaka vnímali predovšetkým očami chápajúceho pedagóga i psychológa. Úspešne uplatňuje projekty CHIPS (Childline in Partnership with Schools) na rozvoj vrstovníckych vzťahov a autorský projekt Dievčenské laboratórium, zameraný na zdravý rozvoj osobnosti dospievajúcich dievčat. Úzko spolupracuje s katedrou psychológie Filozofickej fakulty UK, okrem iného, aj pri zabezpečovaní odborných prednášok pre učiteľov školy. Je koordinátorkou projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy.

Mgr. Anna Terneniová
ZŠ Tupolevova

Pani učiteľka Terneniová vyučuje v špeciálnych triedach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Vo svojej práci úspešne využíva spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a školským psychológom. Odbornú pomoc a podporu pri vzdelávaní a výchove žiakov s vývinovými poruchami učenia denne poskytuje ich zákonným zástupcom. Svoje vedomosti z cyklického vzdelávania „Sfumato“ premyslene uplatňuje vo vyučovaní využívaním techniky „splývavého čítania“. Uplatňuje aj ďalšie netradičné metódy a formy vyučovania ako napr. „rolová hra“, „rovesnícke vzdelávanie“, „prvky obrátenej hodiny“ atď. Aktívne využíva interaktívnu tabuľu, vytvára vlastné prezentácie, učebné a didaktické pomôcky, ktoré uľahčujú a významne pomáhajú pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pravidelne sa so žiakmi zapája do rôznych čitateľských súťaží, ktoré im pomáhajú pri rozvoji komunikačných zručností. V tomto školskom roku je to napríklad 13. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže „Osmijankova literárna záhada“. Realizuje množstvo projektov ako napr. „Moja prvá škola“, alebo „Chcem vedieť čo čítam“. Prostredníctvom detských časopisov podporuje u žiakov kladný vzťah k čítaniu. Vštepuje im lásku k prírode, jej faune a flóre napr. aj prostredníctvom vzdelávacích podujatí ako sú „Ekotopfilm“ či aktívna každoročná účasť žiakov pri prenášaní žiab na Železnej studničke pri jarných migráciách.

Základná škola roka 2016

Najúspešnejšou základnou školou za rok 2016 a titul Základná škola roka 2016 získala Základná škola, Turnianska 10. Škola sa neustále zviditeľňuje zaujímavými a mimoriadnymi aktivitami nielen doma, ale aj v zahraničí. Už viac ako tucet rokov je jasne vyprofilovaná na školu podporujúcu pozitívnu zmenu v správaní človeka k životnému prostrediu. Je súčasťou medzinárodného zoskupenia Eco-Schools nadácie Foundation for Environmental Education, ktorá realizuje národný program Zelená škola a je držiteľkou medzinárodného certifikátu aj zelenej vlajky. Vo svojom vzdelávacom programe upriamuje pozornosť žiakov na environmentálne problémy našej planéty a rozširuje ich vedomostný obzor. Rozvíja tvorivosť, pomáha im vytvárať si správne postoje a podporovať túžbu po sebarealizácii v tejto oblasti. V spolupráci a za podpory zriaďovateľa sa postupne rekonštruujú 30-ročné priestory, vybudovala sa pobočka miestnej knižnice, aj v mimoriadne úspešnej spolupráci s rodičmi sa škola mení na modernú školu 21. storočia. Zapája sa do ďalších výziev a programov a vytvára si mnoho vlastných projektov. V rámci medzinárodného programu Erasmus+ škola realizuje projekt „Kreatívne a inovačné trénovanie založené na digitálnych materiáloch a hrách“ v úzkej spolupráci so školami v Talianku, Turecku, Anglicku a Bulharsku. V rámci výzvy Ministerstva školstva, mládeže a telesnej kultúry realizuje Program výmeny skúsenosti s tromi ZŠ v Českej republike – ZŠ Konéšín, ZŠ Dolní Vilémovice a ZŠ Náměsť nad Oslavou. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom realizuje Inkluzívny model výchovy a vzdelávania v podmienkach školy v súvislosti s prácou pedagogických asistentov pre integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Úspešne realizuje vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť na podporu pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode. V roku 2016 ďalej realizovala programy vyhlásené organizáciami OLO – Separovaný zber či nadáciou Volkswagen Bylinková záhrada. Úspešná spolupráca s rodičmi žiakov sa pretavila do vlastných projektov Športuj s rodičom, Kreatívne počas leta, či Budem prváčik. Tradične úspešne sa zapojila aj do projektov mestskej časti – Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí. V rámci autoevalvácie realizuje národný program Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. V roku 2016 ponúkala 19 rôznych záujmových útvarov, 29 krúžkov a do záujmovej činnosti sa zapojilo viac ako 80 % žiakov školy. Mimoriadnu pozornosť venuje výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov, čo dokazuje aj skutočnosť, že za posledných 5 rokov žiaci deviateho ročníka dosahujú výsledky v celoslovenskom testovaní z predmetov SJaL a matematika nad celoslovenským priemerom.
Ocenenie si prevzali pani riaditeľka Zlatka Halahijová spolu so svojimi zástupcami Gabrielou Škodovou a Petrom Hanusom.

Materská škola roka 2016

Materská škola, ktorá si prevzala titul „Materská škola roka 2016“ zameriava svoj výchovno-vzdelávací proces okrem iného aj na oblasti environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu, drogovej prevencie, multikultúrnej výchovy, rodovo-citlivej pedagogiky a rozvíjania emociálnej inteligencie detí. Realizuje vlastné projekty, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a podporujú zamerania a rozvoj materskej školy. Patria medzi ne napr. projekty Kamarát Zemko, Dávny svet ukrytý v kameňoch, Zvieratá medzi nami, Motýlia záhrada, Ekovláčik, Vyrobme si spolu papier, Svet patrí všetkým, Zdravko Boľko, Ovocníčkové dni, Aby zúbky neboleli, Cesty mlieka, Od cudzieho nič nezoberiem, atď. Prostredníctvom nich interaktívnymi a zážitkovými metódami sa deti učia chápať význam zdravej výživy a zdravého spôsobu života pre ich budúcnosť. Ťažiskovým a ojedinelým projektom školy s dlhoročnou tradíciou je projekt zameraný na multikultúrnu výchovu Farebný svet, ktorý každoročne organizuje pre všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Jeho cieľom je zážitkovou formou oboznamovať deti s krajinami zo všetkých kútov sveta, národnosťami, ich špecifickou kultúrou a zvykmi v kontexte so slovenskou kultúrou a jej tradíciami. Tieto myšlienky a ciele napĺňala aj zapojením sa do projektu Cesty priateľstva, zameraný na národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Cieľ projektu prostredníctvom spoločných stretnutí a workshopov organizovaných v materských školách národnostných menším, vytvárať nové priateľstvá, spoznávať ich tradície a zvyky, sa úspešne realizoval a prispel k ďalšiemu obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu školy. V pedagogickom procese pani učiteľky na rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií a detských počítačových programov úspešne využívajú interaktívne tabule a moderné didaktické hračky. Materská škola ponúka svojim zverencom bohatú záujmovú činnosť a úspešne rozvíja spoluprácu s pobočkou Miestnej knižnice na Vyšehradskej ulici. Na vysokej úrovni je spolupráca s rodičmi detí aj prostredníctvom pestrých spoločných podujatí. Úspešne sa rozvíja aj spolupráca s ďalšími partnermi pri organizácii takých podujatí ako sú napr. hipoterapia, ukážka výcviku policajných psov, moja prvá olympiáda, šarkaniáda, bubnovačka, atď.
Výsledkom úspešnej práce a snaženia celého kolektívu zamestnancov materskej školy sú aj v minulom roku získavané mimorozpočtové finančné prostriedky a sponzorské dary, ktoré sa využili na revitalizáciu školského areálu, nákup digitálnych hračiek a didaktických pomôcok na skvalitnenie edukačného procesu. Kolektív materskej školy realizoval v rámci Programu školské ovocie a zelenina Týždeň jablka, projekt Zdravko Boľko – zdravé stravovanie, pre deti a rodičovo ochutnávku a výmenu receptov zeleninových nátierok. Výsledky svojej pedagogickej činnosti aj v Petržalských novinách článkami z projektov Farbený svet, Cesty priateľstva, či Výstava folklórnych tradícií a ľudového umenia.
Najúspešnejšou materskou školou za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola, Lietavská 1 a toto ocenenie pre celý kolektív školy prevzala pani riaditeľka Ivona Plevková spolu s pani zástupkyňou Naďou Sěvskou.

web od 2day